Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

IFR: dynamika automatizace interní logistiky se stále zvyšuje

Čtvrtek, 30 Prosinec 2021 01:06

Tags: Logistika | Mobile Industrial Robots | Robotika | World Robotics 2021

MiR600 a MiR1350-2152Mobile Industrial Robots (MiR) in­for­mo­val o vý­sled­cích zprá­vy „World Robotics 2021 – Service Robots report“ vy­da­né or­ga­ni­za­cí IFR. Podle zprá­vy jsou ře­še­ní mo­bil­ních ro­bo­tů již pev­nou sou­čás­tí od­vět­ví pře­pra­vy a lo­gis­ti­ky – v roce 2020 bylo pro­dá­no více než 43 500 jed­no­tek, což před­sta­vu­je 33% ná­růst opro­ti roku 2019.

Nej­čas­těj­ším vy­u­ži­tím v roce 2020 byla pře­pra­va zboží či ná­kla­du, při­čemž za tímto úče­lem byla do­dá­na 1/3 ze všech pro­fe­si­o­nál­ních ser­vis­ních ro­bo­tů. Obrat to­ho­to seg­men­tu trhu vzros­tl o 11 % na více než 1 mi­li­ar­du USD.
Zprá­va or­ga­ni­za­ce IFR uvádí, že prů­mys­lo­vá od­vět­ví nej­ví­ce vy­u­ží­va­jí­cí mo­bil­ní ro­bo­ty jsou au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, elek­tro­tech­ni­ka/elek­tro­ni­ka, ko­vo­vý­ro­ba, che­mic­ký prů­my­sl, plas­ti­kář­ství, a po­tra­vi­nář­ský a ná­po­jář­ský prů­my­sl. Mezi ty­pic­ké úkoly au­to­ma­ti­zo­va­né pro­střed­nic­tvím ro­bo­tů pak patří zejmé­na pře­sun pro­duk­tů mezi vý­rob­ní­mi ope­ra­ce­mi, shro­maž­ďo­vá­ní dílů pro mon­táž, na­klá­dá­ní palet a sa­mo­stat­ných dílů, a pře­voz palet do vý­rob­ní­ho pro­ce­su. V roce 2020 pa­t­ři­lo mezi hlav­ní apli­ka­ce navíc také čiš­tě­ní a dez­in­fek­ce mo­bil­ní­mi ro­bo­ty v sou­vis­los­ti s vý­vo­jem pan­de­mie Covid-19.
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots roz­ši­řu­je své port­fo­lio z dů­vo­du zvy­šu­jí­cích se ná­ro­ků ze stra­ny vý­rob­ců. Nové ro­bo­ty Mi­R600 a Mi­R1350, uve­de­né na trh v srpnu to­ho­to roku, s nos­nos­tí až 600 kg a 1350 kg byly na­vr­že­ny pro bez­peč­nou a efek­tiv­ní ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem v ná­roč­ných prů­mys­lo­vých pro­stře­dích.
Na trhu jsou nyní k dis­po­zi­ci různé ob­chod­ní mo­de­ly. Jed­ním z nich je model RaaS – robot jako služ­ba – sni­žu­jí­cí vstup­ní ba­ri­é­ry. Přes­to­že v roce 2020 tvo­řil RaaS pouze 3 % ob­ra­tu pro­fe­si­o­nál­ních ro­bo­tů pro­da­ných pro pře­pra­vu, vi­dí­me tento model jako na­stu­pu­jí­cí trend. Jedná se o velmi za­jí­ma­vou mož­nost, jak sní­žit fi­nanč­ní ba­ri­é­ry. Tech­no­lo­gic­ký vývoj, zvy­šu­jí­cí se po­vě­do­mí spo­leč­nos­tí o mož­nos­tech mo­bil­ních ro­bo­tů, výzvy na trhu práce a hle­dá­ní větší fle­xi­bi­li­ty a no­vých zdro­jů kon­ku­renč­ní vý­ho­dy, to vše jsou fak­to­ry, které budou ovlivňovat růst na trhu mo­bil­ních ro­bo­tů.
Pro více informací navštivte www.mobile-industrial-robots.com.
Videa o jed­no­du­chém na­sta­ve­ní a pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tů, pří­pa­do­vé stu­die a kom­ple­men­tár­ní ná­stro­je na­lez­ne­te na www.youtube.com.


Mohlo by vás zajímat: