Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ESI OpenCFD vydala OpenFOAM v2112

Úterý, 04 Leden 2022 02:48

Tags: CAE | CFD | ESI Group | OpenCFD | OpenFOAM | v2112

OpenFOAM-2201Open­C­FD ozná­mi­la 23. pro­sin­ce 2021 vy­dá­ní Open­FO­AM v2112. Tato verze roz­ši­řu­je funk­ce Open­FO­AM-v2106 v mnoha ob­las­tech kódu. Nové funk­ce před­sta­vu­jí vývoj spon­zo­ro­va­ný zá­kaz­ní­ky Open­C­FD, in­ter­ně fi­nan­co­va­ný vývoj a in­te­gra­ci funk­cí a změn od Open­FO­AM ko­mu­ni­ty. Open­FO­AM dis­tri­bu­u­je Open­C­FD pod li­cen­cí GPL.

Kromě ba­líč­ků zdro­jo­vých kódů vhod­ných pro kom­pi­la­ci na růz­ných sys­té­mech Linux a dal­ších sys­té­mech POSIX ob­sa­hu­je tato verze také řadu před­kom­pi­lo­va­ných bi­nár­ních ba­líč­ků.

Uži­va­te­lé Win­dows mají tři mož­nos­ti před­kom­pi­lo­va­ných ba­líč­ků (další in­for­ma­ce):

  • Po­mo­cí sub­sys­té­mu Win­dows pro Linux (za­lo­že­né­ho na Ubun­tu, open­SUSE atd.)
  • Na­tiv­ní spus­ti­tel­né sou­bo­ry s kří­žo­vou kom­pi­la­cí
  • In­sta­la­ce docke­ru

Uži­va­te­lé Mac OSX mají mož­nost kom­pi­lo­vat ze zdro­jo­vých kódů nebo po­u­žít Docker kon­tej­ne­ry pro před­kom­pi­lo­va­né ba­líč­ky (více in­for­ma­cí).


Mohlo by vás zajímat: