Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Registrace na 3DEXPERIENCE World 2022

Pondělí, 17 Leden 2022 17:39

Tags: 2022 | 3DEXPERIENCE World | Atlanta | Konference | Osobně | SolidWorks | Virtuálně

3dx World 2022-2203Pokud jste plně oč­ko­va­ní, máte rádi So­li­dworks a ne­ví­te co s časem, tak by se vám mohla hodit in­for­ma­ce, že ještě do úter­ní 23. ho­di­ny (CET) 18. ledna 2022 byste se mohli za­re­gis­tro­vat k osob­ní účas­ti na nej­vět­ší akci So­li­dworks roku – kon­fe­ren­ci 3DE­X­PE­RI­EN­CE World 2022 a zís­kat 50% slevu na vstu­pen­ky po­mo­cí kódu 3DXW22JA­N50O­FF. Roz­ší­ří­te si své zna­los­ti, zís­ká­te nové kon­strukč­ní do­ved­nos­ti, in­spi­ru­je­te se a po­ba­ví­te se.

3DE­x­pe­ri­en­ce World 2022 ovšem bude vůbec první hyb­rid­ní akcí So­li­dworks, takže ne­mu­sí­te ces­to­vat do At­lan­ty v USA, ale mů­že­te se při­po­jit vir­tu­ál­ně. Tento pří­stup je zcela Free, ne­bo­li zdar­ma. Zlep­še­te své tech­nic­ké do­ved­nos­ti, na­važ­te kon­tak­ty s ko­le­gy a nech­te se in­spi­ro­vat.

Pokud byste se chtě­li re­gis­tro­vat pro osob­ní účast, pak tak mů­že­te udě­lat na tomto od­ka­zu.
Po téměř dvou­le­té pře­stáv­ce se or­ga­ni­zá­to­ři ne­mo­hou do­čkat, až vás opět při­ví­ta­jí na kon­fe­ren­ci 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2022 v At­lan­tě, GA, ve dnech 6.–9. února 2022.
V pří­pa­dě osob­ní účas­ti se mů­že­te těšit na:

 • Obec­né pre­zen­ta­ce
 • Pří­stup na 3DE­xperience Pla­yground
 • Více než 200 tech­nic­kých pre­zen­ta­cí
 • 75+ prak­tic­kých pre­zen­ta­cí
 • Sní­da­ně | Obědy | Pře­stáv­ky na ob­čer­stve­ní
 • Ne­děl­ní ve­čer­ní re­cep­ce
 • Pon­děl­ní ve­čer­ní re­cep­ce
 • Ma­te­ri­á­ly ke kon­fe­ren­ci
 • Ne­děl­ní cer­ti­fi­kač­ní zkouš­ky (v hod­no­tě až 500 USD)
 • Úter­ní spe­ci­ál­ní akce
 • Osob­ní ne­twor­kin­go­vá se­tká­ní
 • Vir­tu­ál­ní VIP pří­stup k ob­sa­hu kon­fe­ren­ce

Ne­mů­že­te se účast­nit osob­ně? Za­re­gis­truj­te se ZDAR­MA na vir­tu­ál­ní akci a zís­kej­te:

 • Pří­stup na všech­na obec­né pre­zen­ta­ce
 • Vir­tu­ál­ní tech­nic­ké pre­zen­ta­ce (více než 130)
 • Otáz­ky a od­po­vě­di na tech­nic­ké pre­zen­ta­ce v ko­mu­ni­tě SWYM
 • Cer­ti­fi­kač­ní zkouš­ky (v hod­no­tě až 500 USD)
 • Pří­stup na vir­tu­ál­ní 3DE­x­pe­ri­en­ce Pla­yground
 • 40+ Me­etUp za­se­dá­ní
 • Vir­tu­ál­ní prak­tic­ké pre­zen­ta­ce na plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce
 • Účast na akci Model Mania
 • Účast na akci Model Mania pro stu­den­ty
 • Se­tká­ní s vy­sta­vo­va­te­li a part­ne­ry

 


Mohlo by vás zajímat: