Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Getac přichází s novým 10palcovým tabletem ZX10

Pondělí, 24 Leden 2022 23:58

Tags: Android | Getac | Hardware | Odolné tablety | ZX10

Getac ZX10-2204Spo­leč­nost Getac ozná­mi­la uve­de­ní svého no­vé­ho plně odol­né­ho table­tu ZX10, vše­stran­né­ho 10­pal­co­vé­ho za­ří­ze­ní po­sta­ve­né­ho na ope­rač­ním sys­té­mu An­dro­id 11. Model ZX10 se za­řa­dí po bok ob­lí­be­né­ho plně odol­né­ho 7" An­dro­id table­tu Getac ZX70 a na­bíd­ne zá­kaz­ní­kům z oborů, jako je ve­řej­ná bez­peč­nost, ve­řej­né služ­by, ener­ge­ti­ka, do­pra­va a lo­gis­ti­ka, vý­ro­ba, au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl či obra­na, při vý­bě­ru odol­ných za­ří­ze­ní s An­dro­idem více mož­nos­tí pro ide­ál­ní na­pl­ně­ní je­jich pro­voz­ních po­třeb.

Ro­bust­ní pro­voz­ní efek­ti­vi­ta

Kom­bi­na­ce ope­rač­ní­ho sys­té­mu An­dro­id 11, mo­bil­ní plat­for­my Qual­comm Sna­pdra­gon 660 a gra­fic­ké­ho pro­ce­so­ru Adre­no 512 v table­tu ZX10 při­ná­ší bez­pro­blé­mo­vé uži­va­tel­ské pro­stře­dí a umožňuje efek­tiv­ní práci v ši­ro­ké škále scé­ná­řů v te­ré­nu. Dvě ba­te­rie vy­mě­ni­tel­né za pro­vo­zu za­ru­ču­jí ce­lo­směn­ný pro­voz. Na slun­ci či­tel­ný dis­plej Lu­mi­Bond s jasem 800 nitů a mož­nos­tí do­ty­ku v dešti i v ru­ka­vi­cích po­má­há udr­žet pro­duk­ti­vi­tu v růz­ných po­vě­tr­nost­ních pod­mín­kách. Model ZX10 na­bí­zí také mož­nost volby až 6GB LPD­DR4 RAM a 128GB úlo­žiš­tě, což zá­kaz­ní­kům po­má­há před­jí­mat bu­dou­cí po­ža­dav­ky je­jich oboru.

Vy­ni­ka­jí­cí ko­mu­ni­ka­ce v te­ré­nu

Před­ní fo­to­a­pa­rát s roz­li­še­ním 8 Mpx a špič­ko­vý zadní fo­to­a­pa­rát o roz­li­še­ní 16 Mpx po­sky­tu­jí mi­mo­řád­ně kva­lit­ní sní­má­ní fo­to­gra­fií a videí, dva in­te­gro­va­né mi­k­ro­fo­ny navíc od­fil­tru­jí hluk v po­za­dí pro lepší kva­li­tu zvuku. Bez­drá­to­vé spo­je­ní Wi-Fi 802.11 ac, roz­hra­ní Blu­e­to­o­th (v5.0), de­di­ko­va­né GPS na­vi­ga­ce a vo­li­tel­ný modul 4G LTE na­bí­zí rych­lý pře­nos dat a mož­nost ur­če­ní po­lo­hy ve vzdá­le­ných te­rén­ních sta­no­viš­tích. Dva sloty na LTE SIM karty umožňují pra­cov­ní­kům v te­ré­nu rych­le pře­pí­nat mezi dvěma ope­rá­to­ry 4G sítí. Pro­voz­ní fle­xi­bi­li­tu dále zvy­šu­je pod­po­ra pri­vát­ní sítě CBRS.

Špič­ko­vá odol­nost a spo­leh­li­vost

Stej­ně jako ostat­ní za­ří­ze­ní Getac, i tablet ZX10 je kon­stru­o­ván od zá­kla­du odol­ně pro ma­xi­mál­ní spo­leh­li­vost a mi­ni­mál­ní stres. Cer­ti­fi­ka­ce MIL-STD-810H a IP66 zna­me­ná, že snad­no odolá pádu z výšky až 1,4 metrů, ná­ra­zům, dešti, vib­ra­cím, pra­chu a po­li­tí te­ku­ti­nou. Roz­sah pro­voz­ních tep­lot od -29 °C do 63 °C mu navíc za­jiš­ťu­je ce­lo­roč­ní po­u­ži­tel­nost. I se všemi tě­mi­to ve­sta­vě­ný­mi ochra­na­mi má ZX10 stále tloušť­ku pou­hých 17,9 mm a hmot­nost jen něco málo přes 1 kg, což na­bí­zí vy­ni­ka­jí­cí pře­nos­nost a mo­bi­li­tu v te­ré­nu.

Ide­ál­ní pro vy­u­ži­tí v klí­čo­vých od­vět­vích

Tablet ZX10 je na­vr­žen tak, aby naplňoval po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů z ob­las­ti ve­řej­né bez­peč­nos­ti, ve­řej­ných slu­žeb, ener­ge­ti­ky, do­pra­vy a lo­gis­ti­ky, vý­ro­by, au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu a obra­ny, kteří po­u­ží­va­jí za­ří­ze­ní se sys­té­mem An­dro­id. V rámci pro­gra­mu Getac Se­lect je k dis­po­zi­ci v řadě se­stav kom­bi­nu­jí­cích různé prvky, pří­slu­šen­ství a soft­wa­ro­vé ná­stro­je pro rych­lé ře­še­ní kaž­do­den­ních pro­blé­mů zá­kaz­ní­ků z růz­ných oborů. K pří­kla­dům po­u­ži­tí patří mj.:

Sběr dat a pří­stup k ePCR pro zdra­vot­nic­kou zá­chran­nou služ­bu

Pro po­sky­to­vá­ní ade­kvát­ní péče a me­di­ka­ce po­tře­bu­jí zá­chra­ná­ři pří­stup k elek­tro­nic­kým zdra­vot­ním zá­zna­mům pa­ci­en­tů (ePCR) v re­ál­ném čase, a to často pod vel­kým tla­kem. Vý­kon­né mož­nos­ti při­po­je­ní table­tu ZX10 jim umožňují rych­lý pří­stup k těmto in­for­ma­cím, při­čemž vo­li­tel­né čteč­ky čá­ro­vých kódů/RFID a či­po­vých karet po­má­ha­jí ově­řo­vat prů­ka­zy to­tož­nos­ti, kon­t­ro­lo­vat pro­voz­ní po­stu­py a za­cho­vá­vat lé­kař­ské ta­jem­ství.

Ro­bust­ní ce­lo­směn­ná spo­leh­li­vost pro tech­ni­ky ve­řej­ných slu­žeb v te­ré­nu

Při pro­vá­dě­ní ven­kov­ních čin­nos­tí, jako je ma­po­vá­ní GIS, po­tře­bu­jí tech­ni­ci ve­řej­ných slu­žeb za­ří­ze­ní, na která se mohou spo­leh­nout v růz­ných po­vě­tr­nost­ních pod­mín­kách. Vzhle­dem k ome­ze­ným mož­nos­tem na­bí­je­ní při práci na od­leh­lých mís­tech je mi­mo­řád­ně dů­le­ži­tá, také dlou­há výdrž ba­te­rie. Plně odol­ná kon­struk­ce table­tu ZX10, de­di­ko­va­ná GPS na­vi­ga­ce, uni­ver­zál­ní dis­plej Lu­mi­Bond s mož­nos­tí ovlá­dá­ní v dešti a v ru­ka­vi­cích a kon­struk­ce se dvěma ba­te­ri­e­mi vy­mě­ni­tel­ný­mi za pro­vo­zu po­sky­tu­jí tech­ni­kům v te­ré­nu po­třeb­nou jis­to­tu, ať už je je­jich po­vin­nos­ti za­ve­dou kam­ko­li.

Dál­ko­vá ko­mu­ni­ka­ce a údrž­ba in­frastruk­tu­ry pro pra­cov­ní­ky v ener­ge­ti­ce

Pra­cov­ní­ci v ener­ge­ti­ce musí pra­vi­del­ně kon­t­ro­lo­vat a udr­žo­vat in­frastruk­tu­ru v te­ré­nu, ale pro efek­tiv­ní práci často po­tře­bu­jí vzdá­le­nou pod­po­ru od­bor­ní­ků. Mo­bil­ní ko­nek­ti­vi­ta mo­de­lu ZX10, špič­ko­vý 8 Mpx před­ní fo­to­a­pa­rát a 16 Mpx zadní fo­to­a­pa­rát i de­di­ko­va­ná GPS umožňují pra­cov­ní­kům ko­mu­ni­ko­vat s ko­le­gy po celém světě v re­ál­ném čase, rych­le sdí­let a vyměňovat in­for­ma­ce a do­kon­čit úkoly na první pokus. Dva sloty pro LTE SIM karty jim také umožňují rych­le pře­pí­nat mezi sí­tě­mi dvou růz­ných ope­rá­to­rů a zů­stat po­ho­dl­ně při­po­je­ni, aniž by mu­se­li vyměňovat SIM karty.

Op­ti­ma­li­za­ce efek­ti­vi­ty pro sklad­ní­ky a ři­di­če vy­so­kozdviž­ných vo­zí­ků

Za­měst­nan­ci skla­dů a ři­di­či vy­so­kozdviž­ných vo­zí­ků musí shro­maž­ďo­vat a pře­sou­vat zboží v růz­ných pod­mín­kách, od vnitř­ních chla­di­cích skla­dů a kli­ma­ti­zo­va­ných pro­stor až po ven­kov­ní dvory, které jsou vy­sta­ve­ny po­vě­tr­nost­ním vli­vům a pů­so­be­ní živlů. Díky své kom­pakt­ní, ale ro­bust­ní kon­struk­ci a ši­ro­ké­mu roz­sa­hu pro­voz­ních tep­lot se může tablet ZX10 mezi tě­mi­to pro­stře­dí­mi ply­nu­le pře­sou­vat bez obav z po­ško­ze­ní nebo po­ruch. Vo­li­tel­ná čteč­ka čá­ro­vých kódů/RFID a řada pro­gra­mo­va­tel­ných tla­čí­tek navíc umožňují rych­lou a snad­nou iden­ti­fi­ka­ci a zpra­co­vá­ní po­lo­žek v ně­ko­li­ka sekun­dách.

Do­stup­nost

Tablet ZX10 bude na trhu od břez­na 2022.

Další informace o tomto modelu najdete na www.getac.com.


Mohlo by vás zajímat: