Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3Dwiser pokořil 100milionový obrat

Středa, 02 Únor 2022 10:55

Tags: 3D skenování | 3D tisk | 3Dwiser | Ad­ma­sys In­ter­nati­o­nal | Obraty | Společnost

3Dwiser-aplikacni centrum 3D tisku-ukazky ruznych technologii-2205Spo­leč­nost 3Dwi­ser po­pr­vé ve své his­to­rii pře­kro­či­la obrat 100 mi­li­o­nů korun (bez DPH) za rok 2021. Me­zi­roč­ně jde rov­nou o 40% ná­růst ob­ra­tu opro­ti před­cho­zí­mu pan­de­mic­ké­mu roku 2020. Spo­leč­nost dále roz­ší­ři­la svůj tým i na­bíd­ku v ob­las­tech 3D tisku a 3D ske­no­vá­ní. V rámci me­zi­ná­rod­ní sku­pi­ny Ad­ma­sys In­ter­nati­o­nal cílí na nové trhy.

Po­sled­ní dva roky uká­za­ly, jak dů­le­ži­té je umět se při­způ­so­bit náh­lým změ­nám pod­mí­nek. Na­u­čit se těžit z výhod mo­der­ních 3D tech­no­lo­gií, které při­ná­še­jí vý­ro­bě až ne­če­ka­nou pruž­nost a mož­nost re­a­go­vat do­slo­va ze dne na den. 3Dwi­ser vsa­dil na uni­kát­ní šíři na­bíd­ky tech­no­lo­gií a slu­žeb pro pod­ni­ko­vé zá­kaz­ní­ky a pro­fe­si­o­ná­ly. Ti už vědí, že ať adi­tiv­ní vý­ro­bu te­pr­ve za­vá­dě­jí, nebo už roz­ši­řu­jí, vždy jim bude do­po­ru­če­na přes­ně ta tech­no­lo­gie, kte­rou v dané chví­li po­tře­bu­jí. 3Dwi­ser jim po­má­há růst i v ne­jis­tých do­bách a velmi rych­le roste sám.
Za vše mluví růst ob­ra­tů v před­cho­zích třech le­tech. Z 63,1 mi­li­o­nu korun v roce 2019 na 71,6 mi­li­o­nu v ne­leh­kém pan­de­mic­kém roce 2020. Před­běž­ný obrat za rok 2021 už činí 100,2 mi­li­o­nu korun, tedy 40% me­zi­roč­ní ná­růst. Růst ob­ra­tů spo­leč­nos­ti tak ná­sob­ně zrych­lil.
Na vývoj trhu re­a­gu­je i me­zi­ná­rod­ní sku­pi­na Ad­ma­sys In­ter­nati­o­nal, ve které jsou český 3Dwi­ser spolu s ma­ďar­ským Fre­e­Dee nej­vý­znam­něj­ší­mi part­ne­ry. Po dří­věj­ší ex­pan­zi na Slo­ven­sko došlo k za­lo­že­ní nové dce­ři­né spo­leč­nos­ti v Ru­mun­sku. In­ten­ziv­ně po­kra­ču­jí také jed­ná­ní o akvi­zič­ních pří­le­ži­tos­tech a roz­ší­ře­ní na­bíd­ky o další ino­va­tiv­ní 3D tech­no­lo­gie.
3Dwi­ser po­má­há s vý­zkum­ný­mi pro­jek­ty, vý­vo­jem vý­rob­ků a zdra­vot­nic­kých po­mů­cek, s prů­mys­lo­vou vý­ro­bou i ví­ce­o­bo­ro­vém vzdě­lá­vá­ní na všech stup­ních škol. Tam, kde už na adi­tiv­ní vý­ro­bu vsa­di­li, jsou více než spo­ko­je­ni s vý­sled­ky. Už vědí, že 3D tisk v prů­mys­lu není hrač­ka ani drahý špás, ale pře­de­vším ši­kov­ný a uni­ver­zál­ní ná­stroj, který se vy­plá­cí – a při uváž­li­vém na­sa­ze­ní i velmi rych­le vrací. Jsou také vidět roz­dí­ly v jed­not­li­vých ze­mích. Třeba, jak zna­tel­ně se 3D tisk roz­ši­řu­je v nej­vět­ších čes­kých prů­mys­lo­vých pod­ni­cích v po­sled­ních dvou le­tech.


Mohlo by vás zajímat: