Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley dokončila akvizici Power Line Systems

Středa, 02 Únor 2022 23:46

Tags: Akvizice | Bentley Systems | Elektrická vedení | PLS | Power Line Systems | Software

Power-Line-Systems-2205Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la do­kon­če­ní akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems (PLS) – lídra v ob­las­ti soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní nad­zem­ních elek­tric­kých pře­no­so­vých ve­de­ní a je­jich kon­struk­cí – od sou­kro­mé ka­pi­tá­lo­vé spo­leč­nos­ti TA As­so­ci­a­tes za při­bliž­ně 700 mi­li­o­nů USD v ho­to­vos­ti (za ne­za­dlu­že­ný pod­nik a s vý­hra­dou ko­neč­ných úprav pra­cov­ní­ho ka­pi­tá­lu).

Při ozná­me­ní pro­voz­ních vý­sled­ků za celý rok 2021 (plá­no­va­ném na 1. břez­na 2022) po­skyt­ne Bent­ley Sys­tems svůj fi­nanč­ní vý­hled na celý rok 2022, který bude od­rá­žet i za­čle­ně­ní Power Line Sys­tems.


Mohlo by vás zajímat: