Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference Manufacturing Innovation Forum

Pondělí, 07 Únor 2022 22:00

Tags: Konference | Lamborghini | Online | Pa­na­so­nic

MIF-Panasonic-2206Vý­rob­ci, jako je Lam­bor­ghi­ni, a tech­no­lo­gič­tí lídři včet­ně spo­leč­nos­tí Pa­na­so­nic, De­lo­it­te, Lib­restre­am, Zetes a Lo­gis­cend budou 17. břez­na od 10:00 do 12:00 hodin na on­li­ne kon­fe­ren­ci Ma­nu­factu­ring In­no­vati­on Forum pre­zen­to­vat, jak mohou data a di­gi­tál­ní ře­še­ní Prů­mys­lu 4.0 změ­nit vý­ro­bu. „Vy­u­ži­tí síly dat a di­gi­tál­ních ře­še­ní pro ze­fek­tiv­ně­ní a zvý­še­ní zis­ko­vos­ti vý­rob­ních ope­ra­cí ne­by­lo nikdy dů­le­ži­těj­ší.

Na tomto on­li­ne fóru se se­tká­va­jí zá­kaz­ní­ci a tech­no­lo­gič­tí ex­per­ti, kteří již im­ple­men­tu­jí ře­še­ní Prů­mys­lu 4.0, aby se po­dě­li­li o své po­znatky s ostat­ní­mi ve­dou­cí­mi pra­cov­ní­ky a ma­na­že­ry ve vý­ro­bě.

Řeč­ní­ci budou dis­ku­to­vat o tom, jak mohou tech­no­lo­gie po­mo­ci změ­nit pro­duk­ti­vi­tu v každé ob­las­ti vý­ro­by od pří­jmu zboží přes vý­ro­bu až po do­da­va­tel­ský ře­tě­zec. Pro­gram za­hr­nu­je na­pří­klad ná­sle­du­jí­cí:

  • Pro­hlíd­ka nej­mo­der­něj­ší in­te­li­gent­ní to­vár­ny bu­douc­nos­ti spo­leč­nos­ti De­lo­it­te, kde se se­zná­mí­te s pře­hle­dem všech mož­nos­tí pro vý­rob­ce
  • Zá­stup­ci spo­leč­nos­ti Lam­bor­ghi­ni pro­mlu­ví o své cestě k chyt­ré to­vár­ně
  • Spo­leč­nost Zetes před­ve­de, jak v pro­po­je­ném skla­du do­sáh­nout pře­hle­du v re­ál­ném čase a plné kon­t­ro­ly zásob od pří­jmu zboží až po jeho ex­pe­di­ci
  • Spo­leč­nost Lib­restre­am ukáže, jak vy­u­žít tech­no­lo­gii vzdá­le­né spo­lu­prá­ce s pod­po­rou roz­ší­ře­né re­a­li­ty ke zvý­še­ní efek­ti­vi­ty
  • Spo­leč­nost Pa­na­so­nic Con­nect Eu­ro­pe osvět­lí, jak může řada je­jích ře­še­ní, od chyt­ré mo­bi­li­ty pro kon­t­ro­lu kva­li­ty až po ře­še­ní pro chyt­ré to­vár­ny a in­te­li­gent­ní sprá­vu kon­tej­ne­rů, při­nést vý­rob­cům oka­mži­tou ná­vrat­nost již dnes.

Další in­for­ma­ce a re­gis­tra­ci na tuto bez­plat­nou on­li­ne akci na­lez­ne­te na hopin.com/events/manufacturing-forum.


Mohlo by vás zajímat: