Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Série webinářů o strukturálních simulacích

Pondělí, 07 Únor 2022 22:48

Tags: Altair | Aston Martin | Mahindra | Strukturální simulace | Webináře

Advanced eng-webinare Altair-2205Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na sérii tří webi­ná­řů o struk­tu­rál­ních si­mu­la­cích „Take the Stress and Cost Out of Non-Li­near Ana­ly­sis“ s fir­ma­mi Al­tair, Aston Mar­tin, GE, Ma­hin­d­ra a dal­ší­mi. Za­čát­ky jsou vždy v úterý od 15:00 stře­do­ev­rop­ské­ho času, série za­čí­ná 8. února 2022.

 

Design Optimisation, Strength & Durability Analysis at Aston Martin

Úterý 8. února 2022 | 15:00 CET

Ri­chard Wi­se­man, spe­ci­a­lis­ta na pod­voz­ky ve spo­leč­nos­ti Aston Mar­tin La­gon­da, bude mlu­vit o vy­u­ži­tí ana­ly­tic­kých ná­stro­jů od spo­leč­nos­ti Al­tair pro op­ti­ma­li­za­ci, ana­lý­zu pev­nos­ti a ži­vot­nos­ti při vý­zku­mu a vý­vo­ji pod­voz­ků.
 
Více informací a registrace

Deploying OptiStruct Non-Linear for Structural Evaluation of Vehicle Systems

Úterý 15. února 2022 | 15:00 CET

Suhas Kan­g­de, hlav­ní CAE in­že­nýr spo­leč­nos­ti Ma­hin­d­ra & Ma­hin­d­ra Ltd., bude mlu­vit o tom, jak za­ve­de­ní Al­tair Op­tiStruct po­moh­lo zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu v Ma­hin­dře pro­střed­nic­tvím zjed­no­du­še­ných pra­cov­ních po­stu­pů a au­to­ma­ti­za­ce.
 
Více informací a registrace

Engineering Jet Engines with OptiStruct, an Alternative for Rotodynamics

Úterý 22. února 2022 | 15:00 CET

Illya Arcos, in­že­nýr spo­leč­nos­ti GE Avi­ati­on pro sku­pi­nu En­gi­ne Dy­na­mics, po­skyt­ne pře­hled ak­tu­ál­ních pra­cov­ních po­stu­pů, které jsou in­te­gro­vá­ny s ná­stro­ji jako Hy­perWorks a Op­tiStruct, po­u­ží­va­jí mo­de­lo­va­cí tech­ni­ky a ře­še­ní k přes­né­mu za­chy­ce­ní fy­zi­ky spo­je­né s cho­vá­ním mo­to­ru za růz­ných pro­voz­ních sta­tic­kých a dy­na­mic­kých pod­mí­nek.
 
Více informací a registrace


Mohlo by vás zajímat: