Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová technologie 3D tisku pochází z Turnova

Středa, 09 Únor 2022 21:25

Tags: 3D tisk | 3dtiskarna.cz | Peter Knobloch | Technologie | Turnov

3D TISKARNA Peter Knobloch logo invert-2206Me­zi­ná­rod­ní pa­ten­to­vou ochra­nu na novou tech­no­lo­gii 3D tisku zís­ka­la firma 3D tis­kár­na Pe­te­ra Kno­blo­cha v Tur­no­vě. Za po­u­ži­tí této pře­vrat­né tech­no­lo­gie je možné li­bo­vol­né sypké ma­te­ri­á­ly ve formě práš­ku pojit do pev­né­ho sku­pen­ství, a to v různé ba­rev­nos­ti a s růz­ný­mi me­cha­nic­ký­mi vlast­nost­mi.

To zna­me­ná, že 3D tis­kem mohou vzni­kat na­pří­klad vý­rob­ky v po­do­bě běž­ných plas­tů, ale i v pruž­ném pro­ve­de­ní s vlast­nost­mi gumy. Mož­nos­tí vy­u­ži­tí je ne­ko­neč­no.

Po­u­ží­va­né práš­ko­vé tech­no­lo­gie 3D tisku – na­pří­klad Se­lecti­ve Laser Sin­te­ring, HP Fusi­on Jet – stej­ně jako jiné sys­témy tisk­nou­cí z pudrů, pra­cu­jí­cí na prin­ci­pu spé­ká­ní ma­lých vrs­tev práš­ku la­se­ro­vým pa­prskem či jiným způ­so­bem, se zá­ro­veň dlou­ho­do­bě po­tý­ka­jí s vy­so­kou od­pa­do­vos­tí po­u­ži­té­ho práš­ku a ener­ge­tic­kou ná­roč­nos­tí tech­no­lo­gie. I tento pro­blém do­ká­zal vy­ře­šit ma­ji­tel tur­nov­ské 3D tis­kár­ny pan Peter Kno­bloch a jeho úžas­ný objev za to prá­vem zís­kal me­zi­ná­rod­ní pa­ten­to­vou ochra­nu.

Při tech­no­lo­gii Se­lecti­ve Laser Sin­te­ring a jí po­dob­ných vzni­ká po­měr­ně velké množ­ství od­pa­do­vé­ho ma­te­ri­á­lu, který je na vstu­pu velmi ná­klad­ný a do­po­sud ne­by­lo možné ho kom­plet­ně (100%) recyklo­vat. Smys­lem ino­va­ce je to, že po­mo­cí správ­ných ma­te­ri­á­lů při­da­ných do již po­u­ži­té­ho práš­ku zís­ká­me nový ma­te­ri­ál li­bo­vol­ných me­cha­nic­kých vlast­nos­tí. Ten je možné ve 3D tis­kár­nách opě­tov­ně po­u­žít. Ob­rov­ské plus navíc před­sta­vu­je, že může být zpra­co­ván při po­ko­jo­vé pro­voz­ní tep­lo­tě, což pod­stat­ně sni­žu­je ne­ma­lé ná­kla­dy na 3D tisk. Pro­fe­si­o­nál­ní pro­ve­de­ní pl­no­ba­rev­né­ho 3D tisku se tím pře­sou­vá do sféry pre­fe­ro­va­ných níz­ko­ná­kla­do­vých a ob­lí­be­ných tech­no­lo­gií. Zá­ro­veň nic ne­brá­ní ma­so­vé­mu uve­de­ní na profi i hobby trh.

Nová tech­no­lo­gie při­ná­ší ši­ro­ké mož­nos­ti pro pro­vo­zo­va­te­le 3D tis­ká­ren, pl­no­ba­rev­ný 3D tisk se vý­raz­ně zjed­no­du­šu­je, zpra­co­vá­ní no­vé­ho ma­te­ri­á­lu se stává bez­od­pa­do­vým a ná­kla­dy se ra­zant­ně sni­žu­jí. Proto nyní spo­leč­nost Pe­te­ra Kno­blo­cha na­bí­zí svůj pa­tent k pro­de­ji vý­rob­cům 3D tis­kař­ské tech­no­lo­gie a věří, že se je­jich objev rych­le uplat­ní v kaž­do­den­ní 3D tis­kař­ské praxi. A to jak u po­sky­to­va­te­lů slu­žeb pro vel­ko­for­má­to­vý a vel­ko­ob­je­mo­vý 3D tisk, tak i u hobby uži­va­te­lů tou­ží­cích kom­bi­no­vat vlast­nos­ti ma­te­ri­á­lů a mít svůj vlast­ní 3D model ihned i v pl­no­ba­rev­ném pro­ve­de­ní. Fan­ta­zii se již meze ne­kla­dou.


Mohlo by vás zajímat: