Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

K dispozici je Verisurf 2022

Pondělí, 14 Únor 2022 23:17

Tags: 2022 | Kontrola kvality | Měření | Mertologie | Skenování | Software | Verisurf

verisurf-2022-nick-scan-min-1-2207Ve­ri­surf Soft­ware ozná­mil, že je nyní k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní jeho nová verze 2022. Všich­ni noví i stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ci s plat­nou smlou­vou o údrž­bě mají k Ve­ri­sur­fu 2022 pří­stup přímo z webo­vých strá­nek Ve­ri­surf. Ve­ri­surf 2022 roz­ši­řu­je ob­lí­be­ný uni­ver­zál­ní mě­ři­cí soft­ware pro au­to­ma­ti­zo­va­nou kon­t­ro­lu kva­li­ty a její vy­ka­zo­vá­ní, ske­no­vá­ní, re­verz­ní in­že­nýr­ství a tvor­bu ná­stro­jů.

Díky novým vy­lep­še­ním vý­ko­nu a při­da­ným funk­cím pro zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty je Ve­ri­surf 2022 je­di­ným mě­ři­cím a kon­t­rol­ním soft­warem ve své třídě, který na­bí­zí jedno ře­še­ní pod­po­ru­jí­cí celý vý­rob­ní pod­nik.
Po­u­ži­tí tech­no­lo­gie Ve­ri­surf Model-Based De­fi­ni­ti­on, kdy je CAD model pra­me­nem in­for­ma­cí ná­vr­hu, zjed­no­du­šu­je a au­to­ma­ti­zu­je plá­no­vá­ní kon­t­rol a umožňuje lepší ří­ze­ní pro­ce­sů. Ve­ri­surf je je­di­ný me­t­ro­lo­gic­ký soft­ware po­sta­ve­ný na kom­plet­ní 3D CAD plat­for­mě, který pod­po­ru­je všech­ny CAD for­má­ty a všech­na pře­nos­ná ra­me­na, la­se­ro­vé trac­ke­ry, ske­ne­ry a ruční i pro­gra­mo­va­tel­né sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je.
Ve­ri­surf 2022 má mnoho no­vých a vý­kon­ných funk­cí, které pod­po­ru­jí všech­ny mě­ři­cí apli­ka­ce a za­ří­ze­ní, včet­ně pře­nos­ných, la­se­ro­vých ske­no­va­cích, ruč­ních a pro­gra­mo­va­tel­ných sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích stro­jů.
Ve­ri­surf 2022 si mohou stáh­nout všich­ni noví i stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ci Ve­ri­sur­fu s plat­nou smlou­vou o údrž­bě soft­wa­ru.
Další in­for­ma­ce v podobě krátkých videí na­lez­ne­te na www.verisurf.com/version/verisurf-2022.


Mohlo by vás zajímat: