Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elysium vydalo DFM Studio pro 3D CAD

Čtvrtek, 17 Únor 2022 23:54

Tags: 3D CAD | Data | DFM Studio | Elysium | Vyrobitelnost

Elysium DFM StudioSpo­leč­nost Ely­si­um, glo­bál­ní po­sky­to­va­tel ře­še­ní in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty, ozná­mi­la vy­dá­ní DFM Stu­dia, ře­še­ní pro po­su­zo­vá­ní vy­ro­bi­tel­nos­ti 3D CAD. DFM Stu­dio je kom­plex­ní soft­ware, který slou­ží ke kon­t­ro­le 3D CAD mo­de­lů na zá­kla­dě prů­mys­lo­vě ově­ře­ných kon­strukč­ních pra­vi­del s cílem pře­de­jít po­ten­ci­ál­ním pro­blé­mům s vy­ro­bi­tel­nos­tí pro­střed­nic­tvím ana­lý­zy ge­o­me­t­ric­kých prvků.

Au­to­ma­ti­za­ce těch­to kdysi zdlou­ha­vých ruč­ních kon­t­rol po­má­há zvý­šit efek­ti­vi­tu a šetří ho­di­ny nebo do­kon­ce dny. Kromě toho umožňuje sní­žit ná­kla­dy ve srov­ná­ní s vy­u­ži­tím opa­ko­va­né­ho CAE a pro­to­ty­po­vá­ní.

Zvyš­te svou efek­ti­vi­tu po­mo­cí au­to­ma­ti­za­ce

S roz­ší­ře­ním 3D CAD dat v glo­bál­ních hod­no­to­vých ře­těz­cích je udr­žo­vá­ní kva­li­ty ná­vr­ho­vých dat v or­ga­ni­za­cích pro­blé­mem. Vý­znam vy­u­ží­vá­ní au­to­ma­ti­zo­va­ných ře­še­ní pro vy­hod­no­co­vá­ní s cílem za­brá­nit pře­pra­co­vá­ní ná­vr­hu a vý­ro­by spolu se zkrá­ce­ním doby pří­pra­vy vý­stu­pu vý­rob­ku roste.

Bez ohle­du na zna­los­ti nebo zku­še­nos­ti kon­struk­té­rů do­ká­že DFM Stu­dio dů­klad­ně zkon­t­ro­lo­vat vy­ro­bi­tel­nost s 3D CAD mo­de­lem jako vstu­pem.

Proč Ely­si­um DFM Stu­dio?

DFM Stu­dio je ře­še­ní, které ana­ly­zu­je ná­vr­ho­vý model vy­tvo­ře­ný v sys­té­mu 3D CAD a vy­hod­no­cu­je, zda model od­po­ví­dá sta­no­ve­ným pra­vi­dlům vý­rob­ní­ho ná­vr­hu.

Jakmi­le jsou vý­sled­ky kon­t­ro­ly vy­tvo­ře­ny, jsou syn­chro­ni­zo­vá­ny pro vi­zu­a­li­za­ci s CAD sys­té­mem, takže kon­struk­té­ři mohou na vy­žá­dá­ní upra­vit chyby v mo­de­lu. Po kon­t­ro­le a úpra­vě lze vý­sled­ky ex­por­to­vat jako zprá­vu v růz­ných for­má­tech, na­pří­klad Excel, HTML, PDF atd. Uži­va­te­lé mohou sdí­let a sdě­lo­vat veš­ke­ré změny, které je třeba pro­vést.

Kon­t­ro­la a tech­nic­ké změny na vy­žá­dá­ní s in­te­ro­pe­ra­bi­li­tou CAD sys­té­mů

Kon­t­ro­ly vy­ro­bi­tel­nos­ti po­mo­cí DFM Stu­dia lze spus­tit přímo z CAD sys­té­mu v rámci pra­cov­ní­ho po­stu­pu ná­vr­hu kaž­dé­ho in­že­ný­ra, čímž se ušet­ří čas a úsilí po­třeb­né k uklá­dá­ní dat při každé nové kon­t­ro­le nebo kon­t­ro­le dat z PLM sys­té­mu, jako jsou Si­e­mens Te­am­cen­ter a PTC Wind­chill.

V DFM Stu­diu je k dis­po­zi­ci více než 70 po­lo­žek jako před­de­fi­no­va­né kon­t­rol­ní po­lož­ky pro mo­de­ly z plas­tů a plechů. Uži­va­te­lé mohou za­há­jit kon­t­ro­lu mo­de­lu z před­de­fi­no­va­ných kon­t­rol­ních po­lo­žek a vy­tvo­řit a sys­te­ma­ti­zo­vat pra­vi­dla ná­vr­hu. Kromě toho na­bí­zí DFM Stu­dio ro­bust­ní při­způ­so­bi­tel­nost, která pod­ni­ku umožňuje vy­tvá­řet vlast­ní kon­t­ro­ly podle vlast­ních ná­vr­ho­vých pra­vi­del a kon­t­rol­ních po­lo­žek.

Další in­for­ma­ce o firmě Ely­si­um na­lez­ne­te na www.elysium-global.com.


Mohlo by vás zajímat: