Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elvira podporuje soutěžící ve Formula Student

Středa, 23 Únor 2022 01:33

Tags: 3D tisk | CTU Car­tech | Elvira | Formula Student | TU Brno Ra­cing

CTU Cartech Formula Student I-2208El­vi­ra ozná­mi­la, že její služ­by 3D tisku po­má­ha­jí stu­dent­ským týmům CTU Car­techTU Brno Ra­cing ze­fek­tiv­nit vývoj a kon­struk­ci zá­vod­ních vozů a tím zvý­šit je­jich šance na úspěch v me­zi­ná­rod­ní sou­tě­ži For­mu­la Stu­dent. Po­u­ži­tí tech­no­lo­gií 3D tisku v nej­růz­něj­ších fá­zích vý­vo­je a vý­ro­by týmům při­ná­še­jí vý­znam­né fi­nanč­ní a ča­so­vé úspo­ry.

Ae­ro­dy­na­mic­ké kom­po­nen­ty typu přítlač­ných kří­del a boč­nic patří ke klí­čo­vým dílům vozu, který kon­stru­u­je CTU Car­tech, tým ČVUT z Prahy. Spo­leč­nost El­vi­ra v rámci spo­lu­prá­ce na­pří­klad vy­tisk­la po­třeb­né formy, které po fi­nál­ní úpra­vě po­vrchu umož­ni­ly stu­den­tům boč­ni­ce jed­no­du­še vy­la­mi­no­vat. Pokud by se ae­ro­dy­na­mic­ké kom­po­nen­ty vy­rá­bě­ly kon­venč­ním způ­so­bem, formy by při níz­kém počtu kusů byly velmi ná­klad­né – takto při­šly na pou­hou de­se­ti­nu ceny.

CTU Cartech Olejova nadoba-2208

Ná­sled­ně byly mož­nos­ti 3D tech­no­lo­gií roz­ší­ře­ny i na tisk sa­mot­ných dílů včet­ně částí ae­ro­dy­na­mic­kých kom­po­nent, kra­bi­ček na elek­tro­ni­ku a ole­jo­vé ná­do­by. Spo­lu­prá­ce s El­vi­rou po­má­há stu­den­tům rych­le a efek­tiv­ně se za­mě­řit na pro­blémy, je­jichž ře­še­ní by za po­u­ži­tí do­sa­vad­ních po­stu­pů často zna­me­na­ly pře­kro­če­ní sta­no­ve­né­ho roz­počtu nebo ča­so­vé­ho roz­vr­hu. Od­bor­ní­ci z El­vi­ry po­sky­tu­jí nejen ka­pa­ci­tu svých 3D za­ří­ze­ní, ale také velmi po­má­ha­jí s vol­bou ma­te­ri­á­lu a tech­no­lo­gie nej­vhod­něj­ší k da­né­mu účelu.

TU Brno Racing I-2208

TU Brno Ra­cing, tým br­něn­ské­ho VUT zase spo­lu­pra­cu­je s El­vi­rou na vý­vo­ji a vý­ro­bě těh­lic, va­ha­del od­pru­že­ní či sloup­ku ří­ze­ní, které se vy­rá­bí me­to­dou od­lé­vá­ní. K od­lé­vá­ní takto na­vr­že­ných dílů je po­tře­ba vy­tvo­řit formy, jež jsou však z po­hle­du pro­to­ty­po­vé vý­ro­by velmi ná­klad­né. Proto se stu­den­ti spo­lé­ha­jí na me­to­du od­lé­vá­ní s vy­u­ži­tím forem vy­ro­be­ných za po­mo­cí vos­ko­vé­ho mo­de­lu, které pro ně 3D tis­kem vy­tvá­ří El­vi­ra.

TU Brno Racing tehlice II-2208

K vý­vo­ji kom­po­nent vy­u­ží­vá tým TU Brno Ra­cing v ma­xi­mál­ní míře di­gi­tál­ní­ho mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­cí a ana­lýz. Vždy se snaží u kaž­dé­ho dílu zís­kat op­ti­mál­ní hmot­nost a tvar, který je však díky vy­u­ží­va­né­mu ge­ne­ra­tiv­ní­mu de­sig­nu vy­ro­bi­tel­ný právě jen me­to­dou od­lé­vá­ní ztra­ce­né­ho vosku. Spo­lu­prá­ce s El­vi­rou vý­znam­ně po­má­há v úsilí týmu ne­u­stá­le vy­lep­šo­vat vozy týmu a být s nimi v sou­tě­ži For­mu­la Stu­dent stále úspěš­něj­ší.


Mohlo by vás zajímat: