Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Drony z FEL ČVUT mapují kostel v Olomouci

Středa, 16 Březen 2022 00:59

03 Drony StaraVoda Neugebauer-2211Při re­stau­ro­vá­ní kos­te­la sv. Mo­ři­ce v Olo­mou­ci po­má­ha­jí pa­mát­ká­řům bez­pi­lot­ní he­li­kop­té­ry s pa­lub­ní in­te­li­gen­cí ne­bo­li ro­bo­tic­ké drony. Vy­vi­nu­la je sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké (FEL) ČVUT v Praze v rámci svě­to­vě uni­kát­ní­ho pro­jek­tu s ná­zvem Dro­nu­ment (Dron&­Mo­­nu­­ment) pod­po­ře­né­ho Mi­nis­ter­stvem kul­tu­ry ČR a ve spo­lu­prá­ci s Ná­rod­ním pa­mát­ko­vým ústa­vem (NPÚ).

Po­stu­py za­zna­me­ná­vá­ní vzác­ných his­to­ric­kých hod­not v in­te­ri­é­ru olo­mouc­ké­ho kos­te­la, který se při­pra­vu­je na cel­ko­vou re­kon­struk­ci, po­pi­su­je video z FEL ČVUT.

Video dává na­hléd­nout do pro­ce­su ske­no­vá­ní go­tic­ké­ho chrá­mu v cen­t­ru Olo­mou­ce, jehož stav­ba za­ča­la v druhé po­lo­vi­ně 13. sto­le­tí. Na po­čát­ku tech­nik vy­ho­to­ví 3D sken kos­te­la po­mo­cí po­zem­ní­ho ske­ne­ru. Na jeho zá­kla­dě pa­mát­ká­ři vy­be­rou místa, která jsou pro ně dů­le­ži­tá a která budou fo­to­gra­fo­vá­na drony. Z 3D mo­de­lu do­ká­že uni­kát­ní sys­tém au­to­nomně na­plá­no­vat tra­jek­to­rii letu, u které ná­sled­ně ope­rá­tor dronu jen po­tvr­dí, že ji lze zre­a­li­zo­vat bez­peč­ně a v do­sta­teč­né vzdá­le­nos­ti od pře­ká­žek. Drony mohou z růz­ných úhlů zdo­ku­men­to­vat místa, která nejsou do­stup­ná ji­ný­mi běž­ný­mi pro­střed­ky, na­pří­klad z plo­šin či le­še­ní.

Moric3 LR-2211

Vlast­ní le­tec­ké práce pro­běh­nou velmi rych­le. For­ma­ce spo­lu­pra­cu­jí­cích dronů létá plně au­to­nomně, takže není po­tře­ba ope­rá­tor nebo pilot, který by je ze země řídil. Drony mají roz­dě­le­né úkoly, jeden nese ka­me­ru, ostat­ní pak zdro­je svět­la osvět­lu­jí­cí scénu v pře­dem ur­če­ném úhlu. Ro­bo­ti­ci jen umís­tí drony na místo star­tu a stisk­nou tla­čít­ko. Drony samy po­ří­dí po­ža­do­va­né fo­to­gra­fie, vrátí se zpět na místo vzle­tu a ope­rá­to­ři již jen stáh­nou z disku zís­ka­ný ma­te­ri­ál.

V bu­douc­nu se po­čí­tá s mi­ni­a­tu­ri­za­cí po­u­ži­tých dronů a na­vr­že­ním sys­té­mu, který by mohli ovlá­dat sami pa­mát­ká­ři bez tech­nic­ké­ho vzdě­lá­ní. Budou moci řídit drony pro­střed­nic­tvím jed­no­du­ché­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní a dron sám by zre­a­li­zo­val jimi za­da­ný úkol. Tento tech­no­lo­gic­ký posun je možný díky vý­vo­ji po­kro­či­lé­ho soft­wa­ru pro au­to­nomní let v rámci při­bliž­ně tři­ce­ti­člen­né vě­dec­ké sku­pi­ny pů­so­bí­cí na ka­tedře ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT.

Moric4lr-2211

Za­zna­me­ná­vá­ní vzác­ných in­te­ri­é­rů po­mo­cí bez­pi­lot­ních he­li­kop­tér má bu­douc­nost i v očích sa­mot­ných pa­mát­ká­řů. Tech­no­lo­gie už byla po­u­ži­ta asi v de­se­ti ob­jek­tech a zdá se, že se jedná o vizi bu­douc­nos­ti, jak do­ku­men­to­vat his­to­ric­ké ob­jek­ty. Díky na­sví­ce­ní mají pa­mát­ká­ři k dis­po­zi­ci kva­lit­něj­ší a plas­tič­těj­ší zá­bě­ry, na­pří­klad u ná­stěn­né malby mohou sle­do­vat drob­né praskli­ny či stav dru­hot­né­ho tme­le­ní. Do­ku­men­tač­ní ma­te­ri­á­ly po­ří­ze­né drony po­slou­ží re­stau­rá­to­rům k tomu, aby na je­jich zá­kla­dě mohli při­pra­vit re­stau­rá­tor­ský záměr.

Vedle kos­te­la sv. Mo­ři­ce v Olo­mou­ci po­má­ha­jí drony ze sku­pi­ny MRS v Ko­ru­no­vač­ním sále zámku v Kro­mě­ří­ži, kos­te­le sv. Mi­ku­lá­še v Praze či grot­tě v pol­ském Gor­za­nowě. Mezi další lo­ka­li­ty patří zámky na Plumlo­vě či Vra­no­vě nad Dyjí anebo pout­ní chrám sv. Anny a sv. Ja­ku­ba Vět­ší­ho ve Staré vodě u Li­ba­vé. Ač­ko­li jsou ro­bo­tic­ké drony už po­měr­ně roz­ší­ře­nou tech­no­lo­gií pro ma­po­vá­ní ex­te­ri­é­rů his­to­ric­kých ob­jek­tů, k au­to­nomní­mu zkou­má­ní je­jich in­te­ri­é­rů je podle do­stup­ných in­for­ma­cí čes­kých pa­mát­ká­řů ve světě vy­u­ží­vá pouze tým doc. Sasky z FEL ČVUT.

O pro­jek­tu Dro­nu­ment

Cílem mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní­ho pro­jek­tu, pod­po­ře­ném Mi­nis­ter­stvem kul­tu­ry ČR, na kte­rém se po­dí­lí sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT a Ná­rod­ní pa­mát­ko­vý ústav, je vy­vi­nout me­to­do­lo­gii pro bez­peč­né po­u­ži­tí bez­pi­lot­ních he­li­kop­tér při ma­po­vá­ní in­te­ri­é­rů a ex­te­ri­é­rů his­to­ric­kých ob­jek­tů v mís­tech, kde nelze po­u­žít kon­venč­ní tech­no­lo­gie. Vy­u­ží­vá­me svě­to­vě uni­kát­ní tech­no­lo­gii velmi přes­né­ho ří­ze­ní he­li­kop­tér, která byla vy­vi­nu­ta v rámci sku­pi­ny Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů pů­so­bí­cí v rámci ka­ted­ry ky­ber­ne­ti­ky FEL ČVUT pro sou­těž MBZI­RC v Abu Dhabi, a která se uká­za­la jako vý­raz­ně nej­spo­leh­li­věj­ší a nej­ú­spěš­něj­ší ze všech sou­těž­ních ře­še­ní. Schop­nost létat velmi přes­ně, a tedy bez­peč­ně, je klí­čo­vá pro pro­ces do­ku­men­ta­ce částí his­to­ric­kých ob­jek­tů (for­mou foto a vi­deo­do­ku­men­ta­ce, 3D ske­no­vá­ní nebo např. spek­t­rál­ní ana­lý­zy), které nelze po­krýt do­ku­men­ta­cí ze země či ex­ter­ní pod­pěr­né in­frastruk­tu­ry. Více in­for­ma­cí včet­ně videí na­jde­te pro­střed­nic­tvím od­ka­zu dronument.cz/projekt.