Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

On-line konference Autodesk LIVE 2023

Pátek, 22 Duben 2022 13:31

Tags: Arkance Systems | Autodesk | BIM | CAD | CAM | GIS | Konference | LIVE 2023 | on-line | PDM

Autodesk LIVE2023-2216Ve čtvrtek 28. dubna 2022 spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems opět vy­sí­lá in­ter­ak­tiv­ní ve­řej­ný vi­deostre­am, ve kte­rém před­sta­ví nejen nové pro­duk­ty řady Au­to­de­sk 2023, ale i nad­stav­bo­vé apli­ka­ce a doplňky z vlast­ní­ho vý­vo­jo­vé­ho od­dě­le­ní. Díky to­mu­to ži­vé­mu in­ter­ne­to­vé­mu vy­sí­lá­ní se mů­že­te se­zná­mit s no­vin­ka­mi CAD, CAM, PDM, BIM a GIS pro­duk­tů Au­to­de­s­ku a Ar­kan­ce Sys­tems.

A to od­kud­ko­liv z po­hod­lí svého křes­la – přímo na svém po­čí­ta­či, no­te­boo­ku, table­tu, te­le­fo­nu, te­le­vi­zo­ru doma nebo ve fi­rem­ní za­se­da­cí míst­nos­ti či škol­ní učeb­ně.

Di­vá­kům budou před­ve­de­ny za­jí­ma­vé no­vin­ky pro­duk­tů Au­to­de­sk – Au­to­CAD 2023, In­ven­tor 2023, Revit 2023, Civil 3D 2023, Vault 2023, nové pro­fes­ní sady Au­to­de­sk Collecti­on, Fusi­on 360, nové služ­by Au­to­de­sk Con­structi­on Cloud a další nej­no­věj­ší clou­do­vé a CDE tech­no­lo­gie. Navíc se se­zná­mí s po­pu­lár­ní­mi nad­stav­bo­vý­mi apli­ka­ce­mi Ar­kan­ce Sys­tems, včet­ně twi­GIS nebo no­vých bonus ná­stro­jů CS+. A to včet­ně je­jich pří­no­sů pro kaž­do­den­ní praxi. Do­po­led­ní sekce vy­sí­lá­ní je vě­no­vá­na stro­jí­ren­ství a GIS, od­po­led­ní sekce pak sta­veb­nic­tví.

Ze za­sla­ných re­gis­tra­cí účast­ní­ků kon­fe­ren­ce bude na konci vy­sí­lá­ní vy­lo­so­ván vý­her­ce chyt­rých ho­di­nek Sam­sung Ga­la­xy Watch 4. Účast na této on-line kon­fe­ren­ci je bez­plat­ná. Viz po­drob­nos­ti.

Re­gis­truj­te se včas v ka­len­dá­ři akcí na Au­to­de­sk LIVE 2023.


Mohlo by vás zajímat: