Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Premiéry produktů Evatronix na konferencích a veletrzích

Středa, 27 Duben 2022 17:09

Evatronix events-2217Vý­rob­ce 3D ske­ne­rů evi­Xs­can – Eva­t­ro­nix – za­ha­ju­je jarní turné po ce­lo­svě­to­vě uzná­va­ných prů­mys­lo­vých a tech­no­lo­gic­kých ak­cích. Během nad­chá­ze­jí­cích ve­letrhů a kon­fe­ren­cí hodlá spo­leč­nost před­sta­vit uve­de­ní svých nej­no­věj­ších 3D ske­ne­rů na trh. Eva­t­ro­nix bude rov­něž vy­sta­vo­vat své nej­pro­dá­va­něj­ší pro­duk­ty pod­po­ru­jí­cí 3D me­t­ro­lo­gii, zob­ra­zo­vá­ní a au­to­ma­ti­zo­va­né pro­ce­sy kon­t­ro­ly kva­li­ty, jako jsou ske­ne­ry evi­Xs­can 3D Fi­ne­Pre­ci­si­on a Op­ti­ma+ M.

Od­bor­ní­ci spo­leč­nos­ti před­ve­dou vy­so­ce kva­lit­ní 3D ske­ne­ry li­ší­cí se roz­sa­hem a přes­nos­tí sní­má­ní. Před­sta­ví také ře­še­ní pro prů­mys­lo­vé za­jiš­tě­ní kva­li­ty (QA), jako je au­to­nomní ske­no­va­cí sys­tém a 3D ske­ne­ry in­te­gro­va­né s ko­la­bo­ra­tiv­ní­mi ro­bo­ty.

eviXscan Optima M-2217

V Ev­ro­pě se s týmem Eva­t­ro­nix mů­že­te se­tkat na me­zi­ná­rod­ním ve­letr­hu The Con­t­rol In­ter­nati­o­nal Trade Fair for Qua­li­ty As­su­ran­ce 2022, který se bude konat na vý­sta­viš­ti ve Stutt­gar­tu od 3. do 6. květ­na 2022. Během Prů­mys­lo­vých dnů na ve­letr­hu HUN­GEX­PO v Buda­peš­ti od 10. do 13. květ­na 2022 bude znač­ku evi­Xs­can 3D za­stu­po­vat DDD Con­t­rol – ma­ďar­ský part­ner Eva­t­ro­ni­xu. Na vý­sta­vě Glo­bal In­dustrie 2022, která se koná na pa­říž­ském vý­sta­viš­ti Paris Nord Ville­pin­te (FRA) od 17. do 20. květ­na 2022, bude s pro­duk­ty Eva­t­ro­nix pří­tom­na spo­leč­nost MCE Me­t­ro­lo­gy – fran­couz­ský dis­tri­bu­tor.
Jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších akcí, které se pol­ská spo­leč­nost zú­čast­ní, bude Rapid + TCT, což je nej­vět­ší a nej­vliv­něj­ší udá­lost v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by v Se­ver­ní Ame­ri­ce. Kon­fe­ren­ce se koná 17.-19. květ­na 2022 v Hun­ting­ton Place v De­t­ro­i­tu.

Pol­ský vý­rob­ce 3D ske­ne­rů uza­vře jarní sezónu v Po­zna­ni na ve­letr­hu ITM In­dust­ry Eu­ro­pe 2022, který se bude konat od 31. květ­na do 3. červ­na 2022. Během této akce se spo­leč­nost Eva­t­ro­nix před­sta­ví spo­leč­ně s fir­ma­mi z klast­ru Si­le­sia Au­to­mo­ti­ve & Advan­ced Ma­nu­factu­ring (SA&AM) pů­so­bí­cí­mi ve zvlášt­ní eko­no­mic­ké zóně Ka­towi­ce.