Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podpora start-upům v oblasti projektování továren

Čtvrtek, 28 Duben 2022 21:53

Specialni nabidka M4 PLANT-2217Za­čí­na­jí­cí spo­leč­nos­ti v ob­las­ti na­vr­ho­vá­ní za­ří­ze­ní a uspo­řá­dá­ní to­vár­ny musí často pře­ko­ná­vat velké pře­káž­ky. Musí vy­tvo­řit vy­so­ce kva­lit­ní ná­vrhy v co nej­krat­ším čase, aby před­stih­ly kon­ku­ren­ci. K tomu je ne­zbyt­ný správ­ný soft­ware. Za­čí­na­jí­cí spo­leč­nos­ti často ne­ma­jí mož­nost in­ves­to­vat do pro­fe­si­o­nál­ní­ho soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní za­ří­ze­ní nebo roz­vr­že­ní to­vár­ny.

To při­mě­lo CAD Schroer k za­myš­le­ní, pro­to­že před 35 lety také za­čí­nal jako malý. Dnes je glo­bál­ním po­sky­to­va­te­lem a vý­vo­já­řem in­že­nýr­ských ře­še­ní a ře­še­ní pro Prů­my­sl 4.0. To mu dnes dává pří­le­ži­tost pod­po­ro­vat za­čí­na­jí­cí firmy svými zku­še­nost­mi a soft­warem.

Spolehněte se na správný software hned od začátku

Nízká rych­lost pro­jek­to­vá­ní u vel­kých pro­jek­tů, ne­do­sta­teč­ná de­tek­ce ko­li­zí a kon­t­ro­la kon­zis­ten­ce pro kon­t­ro­lu kva­li­ty a těž­ko­pád­né roz­mno­žo­vá­ní všech do­ku­men­tů v pří­pa­dě drob­ných změn, to je jen ně­ko­lik dů­vo­dů, proč se hned od za­čát­ku spo­leh­nout na pro­fe­si­o­nál­ní pro­jek­to­vé ře­še­ní. K dis­po­zi­ci musí být také roz­sáh­lá roz­hra­ní a vi­zu­a­li­zač­ní funk­ce pro vý­mě­nu ná­vr­ho­vých dat se zá­kaz­ní­kem a pro pře­svěd­či­vé pre­zen­ta­ce.

Vše potřebné pro rychlý start

Nově za­lo­že­né spo­leč­nos­ti hodně pře­mýš­le­jí o tom, jak re­a­li­zo­vat své ná­pa­dy – vždyť své ná­pa­dy musí nejdří­ve do­stat na papír, aby je mohly re­a­li­zo­vat. Aby spo­leč­nos­tem po­mohl co nej­rych­le­ji začít pra­co­vat s pro­gra­mem M4 PLANT, na­bí­zí CAD Schroer bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi soft­wa­ru. Ta je do­pl­ně­na po­drob­ný­mi vi­deo­ná­vo­dy a osob­ní pod­po­rou. Během zku­šeb­ní doby jsou sa­mo­zřej­mě fir­mám k dis­po­zi­ci také kon­zul­tan­ti, kteří je pro­ve­dou prv­ní­mi kroky se soft­warem. Za­čí­na­jí­cí firmy mohou v sou­čas­né době zís­kat soft­ware M4 PLANT pro návrh za­ří­ze­ní a roz­vr­že­ní to­vár­ny za vý­raz­ně sní­že­nou cenu.

Nabídka M4 PLANT pro začínající podnikatele >>