Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D tisk pro kovovýrobu a jak pořídit technologie

Pondělí, 09 Květen 2022 14:46

Tags: 3D skenery | 3D tiskárny | 3Dees | Amper 2022 | Financování | Kovovýroba

on-demand-dienstleistung-uai-2219Za po­sled­ních ně­ko­lik mě­sí­ců ve 3Dees spo­lu­pra­co­va­li na řadě za­jí­ma­vých pro­jek­tů, spus­ti­li hyb­rid­ní tech­no­lo­gii 3D tisku ur­če­nou pro ko­vo­vý­ro­bu, roz­je­li nový e-shop a při­pra­vu­jí se na br­něn­ský ve­letrh Amper. Ak­tu­ál­ně se také ote­ví­ra­jí nové mož­nos­ti fi­nan­co­vá­ní 3D tech­no­lo­gií. 3D tisk ko­vo­vých dílů je stále žhavé téma a tech­no­lo­gie Vo­xeljet na­bí­zí za­jí­ma­vou al­ter­na­ti­vu, jak ko­vo­vé díly vy­rá­bět po­mo­cí 3D tisku.

Vý­ho­dy 3D tisku spolu s osvěd­če­nou tech­no­lo­gii vý­ro­by od­lit­ků. Více se do­zví­te zde.

3D digitální výroba na veletrhu Amper 2022

Od 17. do 20. 5. si na stán­ku P 2.05 na br­něn­ském vý­sta­viš­ti vy­zkou­ší­te tech­no­lo­gie prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku a 3D ske­no­vá­ní. 3Dees vám po­ra­dí s vý­bě­rem a fi­nan­co­vá­ním 3D tech­no­lo­gií. Prv­ních 100 re­gis­tro­va­ných může zís­kat vstu­pen­ku zdar­ma! Stačí při re­gis­tra­ci uvést kód: 20324-150.

Jak zafinancovat pořízení 3D tiskáren nebo 3D skenerů

Před­sta­ve­ní nové do­tač­ní pří­le­ži­tos­tí k fi­nan­co­vá­ní tech­no­lo­gií. Nech­te si po­ra­dit s vý­bě­rem vhod­né­ho do­tač­ní­ho pro­gra­mu či fi­nanč­ní­ho pro­duk­tu. 3Dees na­bí­zí ře­še­ní pro fi­nan­co­vá­ní adi­tiv­ních tech­no­lo­gií a veš­ke­ré­ho pří­slu­šen­ství. Mů­že­te vy­u­žít do­ta­ce na po­ří­ze­ní vý­rob­ních stro­jů a za­ří­ze­ní, či na vy­ba­ve­ní vý­vo­jo­vé­ho pra­co­viš­tě. Více zde.

Aditivní výroba unikátní hrazdy AWA

3D tiš­tě­ná hrazda AWA je jako první na světě kom­pa­ti­bil­ní se zá­věs­ný­mi sys­témy. Tis­ko­vá me­to­da Multi Jet Fusi­on po­sky­tu­je plně funkč­ní díly ve vy­so­ké kva­li­tě a s po­třeb­nou pev­nos­tí. Za vý­vo­jem a vý­ro­bou stojí česká spo­leč­nost ILC Fac­to­ry. Pře­čtě­te si celou pří­pa­do­vou stu­dii.

Pomůcky pro 3D skenery na e-shopu

V 3Dees roz­je­li e-shop s na­bíd­kou pří­slu­šen­ství ke 3D ske­no­vá­ní, ale i sa­mot­ný­mi 3D ske­ne­ry. Vy­bí­rat se dá ze ši­ro­ké na­bíd­ky re­fe­renč­ních bodů od firem Messpunk­te a GOM pro ske­no­vá­ní op­tic­ký­mi a la­se­ro­vý­mi 3D ske­ne­ry, zmat­ňu­jí­cích sprejů a fo­to­po­ly­mer­ní prys­ky­ři­ce Att­b­li­me. Na­bíd­ku si pro­hléd­ně­te zde.


Mohlo by vás zajímat: