Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vstupenky na Hannover Messe 2022 (30. 5. až 2. 6. 2022)

Pondělí, 16 Květen 2022 00:13

HM Time is running-2220Za­jis­tě­te si bez­plat­nou vstu­pen­ku a za­poj­te se do Ne­twor­kin­gu ještě před ve­letrhem. Po­řa­da­tel evi­du­je na 2230 vy­sta­vo­va­te­lů v 10 vý­stav­ních ha­lách. Part­ner­skou zemí Han­no­ver Messe pro rok 2022 je Por­tu­gal­sko. Ještě před za­há­je­ním sa­mot­né­ho ve­letr­hu v Han­no­ve­ru máte mož­nost vy­hle­dá­vat, cha­to­vat a na­va­zo­vat kon­tak­ty na Lin­ke­dIn.

Za­jis­tě­te si svou bez­plat­nou vstu­pen­ku na ve­letrh po­mo­cí re­gis­tra­ce e – kódu: MdS4D na www.​han​nove​rmes​se.​de/​en/​application/​reg​istr​atio​n/​ticket-​registration.

Při­hlá­sit se mů­že­te také na ně­kte­rou z pro­hlí­dek ve­letr­hu s prů­vod­cem, kde se se­zná­mí­te s nej­dů­le­ži­těj­ší­mi udá­lost­mi ve­letr­hu, vy­bí­rat mů­že­te ZDE.

Další informace k veletrhu naleznete na www.hannovermesse.de.