Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference SolidDays 9.–10. června 2022

Neděle, 22 Květen 2022 01:52

Tags: Hotel Jezerka | Konference | SolidDays | SolidVision | SolidWorks | Uživatelé

soliddays-9 10-6-2022-2220Po třech le­tech si­tu­a­ce ko­neč­ně umož­ni­la spo­leč­nos­ti So­lid­Vi­si­on při­pra­vit ob­lí­be­nou dvou­den­ní kon­fe­ren­ci So­lid­Da­ys. Pro­běh­ne opět v ho­te­lu Je­zer­ka ve čtvr­tek 9. a pátek 10. 6. 2022. Zá­kaz­ní­ci spo­leč­nos­ti So­lidVi­si­on, pro které je akce ur­če­na, se tak mohou těšit na oče­ká­va­né no­vin­ky z ob­las­ti So­lid­works a So­lid­CAM, před­náš­ky o nej­no­věj­ších tren­dech a tech­no­lo­gi­ích na plat­for­mě 3D­Ex­pe­ri­en­ce, výběr ze 12 se­mi­ná­řů, ob­lí­be­nou pres­tiž­ní sou­těž Mo­del­Ma­nia a tra­dič­ní ve­čer­ní pro­gram.

Harmonogram konference

1. den – 9. 6.
09:00 – 12:30 společné dopolední přednášky
12:30 – 14:00 oběd
14:00 – 16:30 dva odpolední bloky seminářů
13:30 – 17:00 soutěž ModelMania
19:00 – 24:00 večerní program, raut, diskuse

2. den – 10. 6.
09:00 – 10:30 společné dopolední přednášky
11:00 – 12:00 dopolední blok seminářů
12:00 – 14:00 oběd, zakončení akce

Pozvánka ke stažení

Program ke stažení

   Registrace   

 


Mohlo by vás zajímat: