Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MCAE Systems zve na představení nové 3D tiskárny

Úterý, 24 Květen 2022 02:19

Tags: 3D tisk | MCAE Systems | Seminář | Stra­ta­sys H350

MCAE-seminar-2221Jed­nou z tech­no­lo­gií pro uspo­ko­je­ní vý­rob­ní po­ptáv­ky po plas­to­vých dí­lech je 3D tisk. Tato tech­no­lo­gie na­bí­zí au­to­mo­bi­lo­vým spo­leč­nos­tem a vý­rob­cům ko­merč­ní­ho i spo­třeb­ní­ho zboží způ­sob, jak vy­rá­bět plas­to­vé díly i v pří­pa­dech, kdy vy­u­ži­tí ji­ných tech­no­lo­gií jako např. vstři­ko­vá­ní, není op­ti­mál­ní.

Nová 3D tis­kár­na Stra­ta­sys H350 s tech­no­lo­gií SAF umo­ž­ňu­je do­sáh­nout vý­rob­ní ka­pa­ci­ty kon­co­vých dílů na úrov­ni sé­ri­o­vé vý­ro­by, bez ome­ze­ní ty­pic­kých pro tra­dič­ní vý­ro­bu.

Tým MCAE na se­mi­ná­ři 21. červ­na 2021 od 9:30 v sídle firmy (Kní­nic­ká 1771/6, Kuřim) ukáže 3D tis­kár­nu, která byla na­vr­že­na tak, aby vy­dr­že­la – s malou spo­tře­bou ma­te­ri­á­lu, snad­nou údrž­bou a tr­van­li­vý­mi prů­mys­lo­vý­mi tis­ko­vý­mi hla­va­mi.

MCAE Systems zve na novou 3D tiskarnu-2221

 


Mohlo by vás zajímat: