Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference 3DEXPERIENCE, Darmstadt, Německo

Čtvrtek, 07 Červenec 2022 14:14

Tags: Darmstadt | Dassault Systemès | Konference | SolidWorks

3DExperience Darmstadt-2227Ne­by­lo by skvě­lé vyměňovat si ná­pa­dy s dal­ší­mi od­bor­ní­ky na té­ma­ta sou­vi­se­jí­cí s kon­struk­cí, si­mu­la­ce­mi a in­že­nýr­stvím? Nebo se ne­chat in­spi­ro­vat osvěd­če­ný­mi po­stu­py před­ních spo­leč­nos­tí a po­chy­tit pár triků, jak lze apli­ka­ce a data ještě lépe vy­u­žít a pro­po­jit? Le­toš­ní kon­fe­ren­ce 3DE­X­PE­RI­EN­CE pro­ve­de účast­ní­ky stra­te­gic­ký­mi té­ma­ty, jako je na­pří­klad mul­ti­funkč­ní vy­u­ži­tí si­mu­la­ce pro úspěš­né ino­va­ce a hod­no­ta di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Před­sta­ve­ny budou ná­stro­je a me­to­dy pro­po­je­né­ho in­že­nýr­ství, které mohou při­nést při­da­nou hod­no­tu pro­jek­tům va­šich týmů, aniž by dále zvy­šo­va­ly slo­ži­tost vaší práce.

Co oče­ká­vat?

  • Při­po­je­ní se ke vzru­šu­jí­cím klí­čo­vým pro­je­vům a stra­te­gic­kým pre­zen­ta­cím od špič­ko­vých re­fe­renč­ních zá­kaz­ní­ků a tech­nic­kých lídrů.
  • Na­hléd­nu­tí klí­čo­vou dír­kou do světa ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gic­kých start-upů.
  • Na­vá­zá­ní kon­tak­tů s dal­ší­mi ma­na­že­ry, ve­dou­cí­mi pro­jek­tů, tech­nic­ký­mi ex­per­ty a ino­vá­to­ry na­příč růz­ný­mi od­vět­ví­mi a tech­nic­ký­mi obory.

Čas strá­ve­ný na kon­fe­ren­ci s vel­kým do­pa­dem. Při­poj­te se k ostat­ním v Darm­sta­d­tu 14.–15. září 2022 a zís­kej­te stra­te­gic­ké, tech­nic­ké a in­spi­ra­tiv­ní pod­ně­ty, které váš tým po­su­nou na další úroveň úspě­chu.

Vy­u­žij­te slevu za včas­né při­hlá­še­ní do 22. čer­ven­ce.

Rezervace

> Stáhnout předběžný program


Mohlo by vás zajímat: