Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TransMagic vydává nové verze pro CATIA, Creo a ACIS

Čtvrtek, 28 Červenec 2022 23:57

Tags: CATIA | Creo | Data | konverze | R12.31.200 | Solid Edge | SolidWorks | TransMagic

TransMagic-x625-2230Spo­leč­nost TransMa­gic vy­da­la nové se­sta­ve­ní svého produ­ktu – R12.31.200. Po­ky­ny k in­sta­la­ci na­lez­ne­te v části In­sta­la­ce TransMa­gic R12 SP2 a SP3 na por­tá­lu pod­po­ry. Nej­no­věj­ší kolo vy­lep­še­ní pro­duk­tu TransMa­gic R12 za­hr­nu­je ak­tu­a­li­zo­va­né verze for­má­tů CAD, nové po­ly­go­no­vé for­má­ty a ně­ko­lik dal­ších vy­lep­še­ní.

Ak­tu­a­li­zo­vá­na je pod­po­ra CAD pro­duk­tů NX 1980 (prů­běž­ná verze), So­lid­works 2022, Solid Edge 2022 a Creo 8.0.

Podpora nových 3D formátů

  • FBX (nový) – FBX je zkrat­ka pro Film­box. Umož­ňu­je uklá­dá­ní ob­jek­tů, ma­te­ri­á­lů a po­hy­bu, takže je ide­ál­ní pro apli­ka­ce pro vývoj her.
  • GLTF (nový) – GLTF je zkrat­ka pro Gra­phics Lan­gu­age Transmis­si­on For­mat ne­bo­li for­mát GL. Je na­zý­ván „Jpeg 3D“. Ve srov­ná­ní s for­má­tem Obj je GLTF ide­ál­ním for­má­tem pro vy­kres­lo­vá­ní, pro­to­že od­st­ra­ňu­je pře­by­teč­ná data, takže sou­bo­ry jsou menší a rych­lej­ší.
  • 3MF (nový) – 3MF je zkrat­ka pro 3D vý­rob­ní for­mát. Po­u­ží­vá se pro pře­nos in­for­ma­cí o mo­de­lu a tex­tu­rách pro 3D tisk, za­čle­ně­ní tex­tur, tisk ob­jek­tu na ur­či­tou ve­li­kost a sle­do­vá­ní dílů ve vý­rob­ních sys­té­mech. Má menší roz­mě­ry než Obj a STL. Ač­ko­li je za­lo­žen na XML, for­mát 3MF je kom­pri­mo­va­ný a tedy bi­nár­ní.

Další nedávná vylepšení

  • In­ver­to­vá­ní vý­bě­ru – in­ver­tu­je sadu vý­bě­ru. Vy­ber­te jeden nebo více dílů v se­sta­vě v Prů­zkum­ní­ku se­stav, po­drž­te stisk­nu­tou klá­ve­su CTRL a z na­bíd­ky pra­vé­ho tla­čít­ka vy­ber­te In­ver­to­vat výběr.
  • Im­port více sou­bo­rů – nyní mů­že­te vy­brat více sou­bo­rů a im­por­to­vat je všech­ny sou­čas­ně.

Po­drob­ný popis dal­ších no­vi­nek na­jde­te zde.

 


Mohlo by vás zajímat: