Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dotační programy pro financování 3D technologií

Pondělí, 29 Srpen 2022 22:56

Tags: 3D skenery | 3D tiskárny | 3Dees | Dotace | Financování | Inovace | Výroba

3Dees produkty-dotace-2235Z in­for­mač­ní­ho news­let­te­ru 3D di­gi­tál­ní vý­ro­ba v Česku spo­leč­nos­ti 3Dees se do­zví­dá­me, že byly vy­hlá­še­ny do­tač­ní výzvy umožňující fi­nan­co­vat nákup 3D tis­ká­ren a 3D ske­ne­rů. Do konce lis­to­pa­du lze žádat o do­ta­ci až 60 % na kom­plex­něj­ší ino­va­ce vý­rob­ních pro­ce­sů anebo pro­duk­tů. Pod­po­ru až 80 % lze zís­kat na po­ří­ze­ní tech­no­lo­gií vy­u­ží­va­ných během vý­vo­jo­vé­ho pro­jek­tu.

Zís­ka­nou do­ta­ci vy­u­ži­je­te na od­pi­sy tech­no­lo­gie po dobu vy­u­ží­vá­ní při vý­vo­ji. Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o pod­mín­kách pod­po­ry na­jde­te zde.


Mohlo by vás zajímat: