Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D polovodičový LiDAR nové generace

Pondělí, 19 Září 2022 15:47

Tags: 3D solid-state | Autonomní řízení | Hardware | Li­DA­R | ML-X | SO­SLAB

ML-X-meritko-2238Ko­rej­ská spo­leč­nost SO­SLAB ozná­mi­la uve­de­ní své nové ge­ne­ra­ce 3D po­lo­vo­di­čo­vé­ho Li­DA­Ru s ozna­če­ním ML-X, kde ML značí Mobility LiDAR. Nový 3D solid-state Li­DAR se vy­zna­ču­je kom­pakt­ní­mi roz­mě­ry spolu s více než dvoj­ná­sob­nou mě­ři­cí vzdá­le­nos­tí a roz­li­še­ním opro­ti před­cho­zím pro­duk­tům. SOS­LAB ztroj­ná­so­bil každé úh­lo­vé roz­li­še­ní mo­de­lu ML-X (0,5° na 0,208° při FOV 120°).

Díky po­u­ži­tí technologie systému na čipu (SoC) vy­vi­nu­té­ho vý­hrad­ně pro ří­ze­ní la­se­ru v pře­no­so­vé jed­not­ce se také dras­tic­ky sní­ži­ly cel­ko­vé roz­mě­ry a hmot­nost vý­rob­ku na 9,5 × 5,0 × 10,2 cm a 860 g. Tento nový vý­ro­bek také ma­xi­ma­li­zu­je uži­va­tel­ský kom­fort, pro­to­že pro pro­voz Li­DA­Ru ne­vy­ža­du­je žádný další ex­ter­ní modul.

Kromě spo­leč­né­ho vý­vo­je Li­DA­Ru pro mo­bil­ní ro­bo­ty se sku­pi­nou Hy­un­dai Motor Group SO­SLAB prů­běž­ně spo­lu­pra­cu­je s glo­bál­ní­mi au­to­mo­bi­lo­vý­mi OEM spo­leč­nost­mi a špič­ko­vý­mi do­da­va­te­li, kte­rým do­dá­vá vzor­ky ML-X. Zís­kal také in­ves­ti­ce série B v roz­sa­hu 19,3 mi­li­ar­dy KRW (138 mi­li­o­nů USD) a při­pra­vu­je se na IPO (pri­már­ní ve­řej­nou na­bíd­ku akcií) s cílem vstu­pu na burzu KOS­DAQ jako spe­ci­ál­ní tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost v druhé po­lo­vi­ně roku 2023.


Mohlo by vás zajímat: