Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

11. ročník konference BIM DAY 2022 13.–14. 10. v Praze

Pondělí, 26 Září 2022 16:01

Tags: BIMDAY 2022 | CzBIM | Konference | Praha

BIMday 2022-2239Le­toš­ní kon­fe­ren­ce při­pra­vi­la za­jí­ma­vý obsah, jed­ním z nej­ak­tu­ál­něj­ších témat je vývoj Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM a di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a územ­ní­ho plá­no­vá­ní. Svou vizi, jakým smě­rem by se pří­pra­vy měly ubí­rat, před­sta­ví czBIM, plány ČAS před­ne­se Zde­něk Ve­se­lý, ge­ne­rál­ní ře­di­tel České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci, a za MMR Petr Klán, ve­dou­cí od­dě­le­ní di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a územ­ní­ho plá­no­vá­ní.

Mimo to se se­zná­mí­te s nej­no­věj­ší­mi zku­še­nost­mi a po­znatky z pro­jek­tů, zku­še­nost­mi s vy­u­ží­vá­ním dat – CAFM a té­ma­ty Za­dá­ní vs Do­dá­ní BIM, Po­ža­dav­ky na BIM vs Po­tře­by, Mýty a le­gen­dy BIM.

Pro­to­že se BIM DAY sou­stře­dí na praxi, letos se mů­že­te těšit na ši­ro­kou škálu worksho­pů, např. workshop CDE – od te­o­rie k praxi…, Vy­u­ži­tí BIM při vý­stav­bě no­vé­ho sídla NKÚ, Vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te stav­by při pří­pra­vě ce­no­vých na­bí­dek, In­te­gra­ce kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu CCI a DSS, BIM pro ob­last pre­fab­ri­ka­ce (IFC4 Pre­cast) či Pod­po­ra ná­rod­ních po­ža­dav­ků na BIM data a kon­t­ro­la mo­de­lu, a další.

Kon­fe­renč­ní pro­gram je obo­ha­cen o ve­čer­ní ne­for­mál­ní část.

Více na­lez­ne­te na www.bimday.cz.


Mohlo by vás zajímat: