Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BIM A CAD software pro vaše projekty pozemních a inženýrských staveb, monolitických a prefabrikovaných konstrukcí

Pondělí, 31 Říjen 2022 02:32

Tags: Allplan | Allplan Engineering 2023 | BIM | Stavebnictví

CAD-2244Nová verze BIM ře­še­ní All­plan En­gi­nee­ring 2023 ob­sa­hu­je všech­ny ná­stro­je pro kom­plet­ní pro­ces pro­jek­to­vá­ní po­zem­ních a in­že­nýr­ských sta­veb od ar­chi­tek­to­nic­ké­ho ná­vr­hu přes vy­ztu­žo­vá­ní až po de­tail­ní pro­jek­to­vou do­ku­men­ta­ci. Síla soft­wa­ru spo­čí­vá ve 3D mo­de­lo­vá­ní sta­veb­ních kon­struk­cí a vý­ztu­že s jed­no­du­chou i slo­ži­tou ge­o­me­t­rií, takže pří­pad­né ne­srov­na­los­ti a chyby jsou od­ha­le­ny a opra­ve­ny při sa­mot­ném pro­jek­to­vá­ní.

Pro in­te­gro­va­ný návrh nos­ných kon­struk­cí lze ana­ly­tic­ký model pře­ná­šet do SCIA En­gi­neer a dal­ších sys­té­mů pro sta­tic­ké vý­po­čty.

Nej­vý­kon­něj­ší BIM ře­še­ní All­plan AEC 2023 po­krý­vá také ob­last pre­fab­ri­ka­ce a umožňuje vy­so­ce au­to­ma­ti­zo­va­ný a přes­ný návrh pre­fab­ri­ko­va­ných kon­struk­cí.

  • Ne­o­me­ze­né mo­de­lo­vá­ní li­bo­vol­ných tvarů
  • Rych­lé vy­ztu­žo­vá­ní a de­tail­ní zpra­co­vá­ní i slo­ži­tých 3D kon­struk­cí
  • Práce na ná­vr­hu ve 2D nebo 3D podle va­šich po­třeb
  • Kon­t­ro­la ko­li­zí, menší míra chyb a vyšší kva­li­ta ná­vr­hu
  • Fle­xi­bil­ní práce s mo­de­ly a vý­kre­sy zjed­no­du­šu­je změny ná­vr­hu
  • Jed­no­du­chá a spo­leh­li­vá vý­mě­na dat
  • Pro­jek­to­vá­ní od ar­chi­tek­to­nic­ké­ho ná­vr­hu až po po­drob­né vý­kre­sy po­mo­cí jed­no­ho soft­wa­ru
  • Vždy ak­tu­ál­ní do­ku­ment a pro­fe­si­o­nál­ní vi­zu­a­li­za­ce
  • Pre­ciz­ní vý­ka­zy výměr ma­te­ri­á­lů pro přes­né ná­kla­dy
  • Di­gi­tál­ní model te­ré­nu a spo­lu­prá­ce mezi týmy

Mám zájem o ne­zá­vaz­nou pre­zen­ta­ci nebo na­bíd­ku >>

 


Mohlo by vás zajímat: