Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3Dwiser pro ještě dostupnější 3D skenování

Čtvrtek, 27 Říjen 2022 03:44

Tags: 3D skenery | 3Dwiser | Hardware | Skenování

shining-3d-einscan-hx-pneu-2243Díky 3D ske­no­vá­ní mů­že­te zís­kat věr­nou di­gi­tál­ní kopii sku­teč­né před­lo­hy – třeba dílu, ke kte­ré­mu už ne­má­te vý­rob­ní do­ku­men­ta­ci. Stej­ně tak sou­čás­ti, u které po­tře­bu­je­te po­rov­nat od­chyl­ky z vý­ro­by s přes­ným zdro­jo­vým 3D mo­de­lem. Po­dob­ně snad­no po­ří­dí­te model ana­to­mic­ké­ho ob­jek­tu pro vý­zkum­né účely nebo umě­lec­ké­ho díla pro ar­chi­va­ci. Troj­roz­měr­ný sken dobře po­slou­ží jako pod­klad pro ná­sled­né 3D mo­de­lo­vá­ní i rych­lý 3D tisk kopie dílu.

Za­tím­co ske­ne­ry pro prů­my­sl se před­há­ně­jí ve funkč­nos­ti a přes­nos­ti při ještě schůd­né ceně, živo je také u zá­klad­ních ře­še­ní, díky nimž se ke ske­no­vá­ní ko­neč­ně do­sta­ne co nej­šir­ší sku­pi­na zá­jem­ců. Jed­nou ta­ko­vou no­vin­kou je ske­ner Ein­star. Ale i když po­tře­bu­je­te na­sní­mat před­lo­hu jen jed­nou za čas, není pro­blém, od toho 3Dwi­ser na­bí­zí 3D ske­no­vá­ní ve formě služ­by.

Výběr osvěd­če­ných stol­ních, pří­ruč­ních i me­t­ro­lo­gic­kých 3D ske­ne­rů

 

 


Mohlo by vás zajímat: