Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aplikace pro SOLIDWORKS Roadshow 2022/23

Pondělí, 31 Říjen 2022 12:43

Tags: Aplikace | Evropa | Klietsch | Roadshow | SolidWorks | USA

Klietsch Roadshow Header Truck-2244Turné pro se­zná­me­ní se s apli­ka­ce­mi pro So­li­dworks po­řá­dá spo­leč­nost Klietsch na road­show po Ev­ro­pě, Švý­car­sku a USA. Od října 2022 do února 2023 na­vští­ví cel­kem 20 růz­ných míst, aby před­sta­vi­la své apli­ka­ce Apps for So­li­dworks. Cesta po­ve­de kří­žem krá­žem přes Ně­mec­ko, do Ra­kous­ka, do Švý­car­ska, di­gi­tál­ně na akce v Pol­sku, na Slo­ven­sku a v České re­pub­li­ce a skon­čí v únoru 2023 na 3DE­x­pe­ri­en­ce World v Na­shvillu v USA.

Místy ko­ná­ní naší road­show jsou jak ve­letrhy, tak zá­kaz­nic­ké dny na­šich part­ne­rů. Cesta na akci se vám tedy vy­pla­tí hned dva­krát, pro­to­že kromě Klietsch apli­ka­cí jsou vždy na pro­gra­mu i další za­jí­ma­vá té­ma­ta kolem So­li­dworks, jako je CAM a 3D tisk.
Po­drob­né in­for­ma­ce o jed­not­li­vých ak­cích na­jde­te pod od­ka­zy v se­zna­mu ter­mí­nů.

Klietsch-Roadshow-2244

Účast v ter­mí­nech ozna­če­ných „*“ je čistě di­gi­tál­ní.
Ač jsme se­znam akcí v od­ka­zu pro­chá­ze­li peč­li­vě, ter­mín pro Čes­kou re­pub­li­ku, zmiňovaný v textu, jsme ne­na­šli.

 


Mohlo by vás zajímat: