Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

UpNano se připojilo ke konsorciu MIT.nano

Středa, 02 Listopad 2022 17:28

Tags: 2PP | 3D tisk | MIT.nano | NanoOne 1000 | UpNano

UpNano Lab Mobile-2244Kon­sor­ci­um MIT.​nano ozná­mi­lo, že UpNa­no US, které vy­rá­bí a do­dá­vá ná­stro­je pro 3D tisk s vy­so­kou přes­nos­tí a roz­li­še­ním pro aka­de­mic­kou sféru a prů­my­sl, se stalo čle­nem kon­sor­cia MIT.​nano. Sou­čás­tí této spo­lu­prá­ce, která je pů­vod­ně plá­no­vá­na na dva roky, bude umís­tě­ní jed­no­ho z pří­stro­jů Na­no­O­ne 1000 od UpNa­no v MIT.​nano. UpNa­no US Inc. je ame­ric­ká dce­ři­ná spo­leč­nost UpNa­no GmbH se síd­lem v Bos­to­nu.

Spo­leč­nost sídlí ve Vídni v Ra­kous­ku a je ce­lo­svě­to­vým dis­tri­bu­to­rem 3D tis­ká­ren za­lo­že­ných na 2fo­to­no­vé po­ly­me­ra­ci (2PP).

Plat­for­ma Na­no­O­ne za­hr­nu­je kom­pakt­ní mul­ti­fo­to­no­vé li­to­gra­fic­ké za­ří­ze­ní s vlast­ním ří­di­cím soft­warem, které pod­po­ru­je řadu fo­to­po­ly­mer­ních ma­te­ri­á­lů. Tento sys­tém kom­bi­nu­je vy­so­kou přes­nost 2PP s mož­nos­tí dy­na­mic­ky měnit roz­mě­ry oh­nis­ka podle po­tře­by. Vý­sled­kem je tis­kár­na s vy­so­kým roz­li­še­ním (pro­du­ku­je prvky o ve­li­kos­ti od 150 na­no­me­t­rů do 40 mi­li­me­t­rů) a zá­ro­veň rych­lá (až 100­krát rych­lej­ší než jiné sys­témy 2PP). Rych­lost sys­té­mu pod­po­ru­je rych­lej­ší tvor­bu pro­to­ty­pů, krat­ší vý­vo­jo­vé cykly a do­kon­ce i ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu.

Kromě toho bude na pod­zim v MIT.​nano dis­lo­ko­ván apli­kač­ní vědec UpNa­no, který bude pod­po­ro­vat vý­zkum­né ak­ti­vi­ty, včet­ně ško­le­ní, po­u­ží­vá­ní sys­té­mu Na­no­O­ne 1000 a spo­lu­prá­ce s vý­zkum­ní­ky MIT.

Na čtvrt­let­ních schůz­kách prů­mys­lo­vé­ho kon­sor­cia MIT.​nano bude UpNa­no spolu s dal­ší­mi 10 spo­leč­nost­mi kon­sor­cia po­sky­to­vat po­ra­den­ství, které po­mů­že řídit a roz­ví­jet ino­va­ce v na­no­roz­mě­rech na MIT:

  • Analog Devices
  • Draper
  • Edwards
  • Fujikura
  • IBM Research
  • Lam Research
  • NC
  • NEC
  • Oxford Instruments/Asylum Research
  • Raith

MIT.​nano na­dá­le při­jí­má nové spo­leč­nos­ti jako své stálé členy. Další po­drob­nos­ti na­lez­ne­te na strán­ce kon­sor­cia MIT.​nano.

 


Mohlo by vás zajímat: