Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP Jet Fusion 5400 a Metal Jet S100 urychlují výrobní aplikace

Čtvrtek, 17 Listopad 2022 22:38

Tags: HP Jet Fusion 5400 | Metal Jet S100 | Výrobní aplikace

HP Metal Jet S100 Mass Production B-2246Spo­leč­nost HP na ve­letr­hu Form­next, nej­vět­ší svě­to­vé akci za­mě­ře­né na adi­tiv­ní vý­ro­bu, před­sta­vi­la ně­ko­lik no­vi­nek. Jedná se o ko­merč­ní ře­še­ní Jet Fusi­on a Metal Jet ur­če­ná pro 3D tisk, roz­ší­ře­ní sítě Di­gi­tal Ma­nu­factu­ring Ne­twork (DMN), nové ma­te­ri­á­ly, recyk­lač­ní pro­gram a řadu apli­ka­cí pro prů­mys­lo­vou vý­ro­bu. Spo­leč­nost HP na tomto ve­letr­hu po­pr­vé ve­řej­ně před­sta­vi­la své nové ře­še­ní HP Jet Fusi­on 5420W a kom­plet­ní mo­du­lár­ní ře­še­ní HP Metal Jet S100 včet­ně nové apli­ka­ce firmy John Deere.

Adi­tiv­ní vý­ro­ba splňuje na­lé­ha­vé po­ža­dav­ky dneš­ní­ho trhu, jimiž jsou udr­ži­tel­né ino­va­ce, in­di­vi­du­a­li­za­ce a schop­nost pod­ni­ků ob­stát v ná­roč­ných pod­mín­kách. Spo­leč­ně se sítí glo­bál­ní part­ne­rů a zá­kaz­ní­ků roz­ši­řu­je HP Inc. adi­tiv­ní vý­ro­bu, aby těmto po­tře­bám vyšla vstříc.

Nová výrobní aplikace pro Metal Jet S100

Ře­še­ní HP Metal Jet S100 uve­de­né na trh v září umožňuje prů­mys­lo­vým zá­kaz­ní­kům, mezi něž patří na­pří­klad spo­leč­nos­ti Domin Di­gi­tal Mo­ti­on, Lu­me­ni­um a Schne­i­der Elect­ric, do­sáh­nout vyšší pro­duk­ti­vi­ty, niž­ších ná­kla­dů a do­dá­vat díly špič­ko­vé kva­li­ty. John Deere, vý­rob­ce ze­mě­děl­ské a sta­veb­ní tech­ni­ky, po­u­ží­vá tech­no­lo­gii Metal Jet k vý­ro­bě ven­ti­lů do pa­li­vo­vé sou­sta­vy trak­to­ru.

John Deere ve spo­lu­prá­ci s GKN po­u­ží­vá tech­no­lo­gii Metal Jet k vý­ro­bě ven­ti­lů pro své ze­mě­děl­ské stro­je. Kromě výhod, jako jsou vý­raz­ně vyšší pro­duk­ti­vi­ta vý­ro­by či menší dopad na ži­vot­ní pro­stře­dí, se tyto kva­lit­ní díly osvěd­ču­jí také v mi­mo­řád­ných po­vě­tr­nost­ních pod­mín­kách. John Deere rov­něž vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii Multi Jet Fusi­on od HP k op­ti­ma­li­za­ci svého vý­rob­ní­ho pro­ce­su, kdy s vy­u­ži­tím pro­to­ty­pů tiš­tě­ných me­to­dou 3D tisku tes­tu­je a do­la­ďu­je jed­not­li­vé kom­po­nen­ty a díly, jako jsou na­pří­klad dr­žá­ky čel­ních skel. Tím do­ká­že urych­lit pří­pra­vu před mon­tá­ží ze 30 dnů na pou­hých 10 dnů, zkrá­tit do­da­cí lhůty až o deset týdnů a sní­žit cel­ko­vé vý­rob­ní ná­kla­dy o 20 až 25 pro­cent.

HP Metal Jet S100 Solution Hero-2246

HP představuje novou řadu Jet Fusion 5400

HP rozšiřuje stá­va­jí­cí port­fo­lio zařízení Jet Fu­si­on o novou řadu HP Jet Fu­si­on 5400 a před­sta­vi­lo první pro­dukt této řady – stroj HP Jet Fu­si­on 5420W. Toto nové řešení umož­ňu­je kon­zis­tent­ní a vy­so­ce kva­lit­ní vý­ro­bu bí­lých dílů a po­sky­tu­je vý­ho­dy ro­bust­ní plat­for­my Multi Jet Fu­si­on, přip­ra­ve­né pro na­sa­ze­ní ve výrobě, jimiž jsou spo­leh­li­vost na průmys­lo­vé úrov­ni, nízké ná­kla­dy na díl a lepší před­ví­da­tel­nost vý­ro­by. Mezi první zá­kaz­ní­ky, kteří nové řešení vy­uží­va­jí k vý­vo­ji ino­va­tiv­ních ap­li­ka­cí pro 3D tisk bí­lých dílů, ide­ál­ních pro au­to­mo­bi­lo­vý průmysl, zdra­vot­nic­tví, spotřebi­tel­ský sek­tor či průmys­lo­vou vý­ro­bu, patří spo­leč­nos­ti DI Labs, Pro­to­tal In­dus­tries a Weerg.

Zá­va­zek HP po­sky­to­vat zá­kaz­níkům ino­va­ce, tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky, pro­fe­si­onál­ní služ­by a fle­xi­bil­ní ob­chod­ní mo­de­ly přináší vý­znam­ný růst vý­ro­by dílů. Od loňs­ké­ho roku, kdy bylo na ve­le­tr­hu Form­next ozná­me­no do­sa­že­ní mil­ní­ku v podobě 100 mi­li­onů dílů vy­ro­be­ných na zaříze­ních Multi Jet Fu­si­on, bylo za po­sled­ních dva­náct měsíců vy­tištěno dal­ších více než 70 mi­li­onů dílů.

Kromě nové mož­nos­ti tisku bí­lých dílů před­sta­vu­je spo­leč­nost HP řadu fi­nál­ních dílů z různých odvětví – včetně oceněných ap­li­ka­cí spo­leč­nos­tí Ge­ne­ral Mo­tors a Smith. Spo­leč­nost GKN Fo­re­cast 3D vy­ro­bi­la po­mo­cí své flo­ti­ly tis­ká­ren HP Jet Fu­si­on pro spo­leč­nost Ge­ne­ral Mo­tors 60 tisíc těsnění za­dní­ho spo­ile­ru z ter­mop­las­tic­ké­ho po­ly­ure­ta­nu (BASF Ul­tra­sint TPU01). Těsnění uza­ví­ra­jí spáry na levé a pravé straně za­dní­ho spo­ile­ru, čímž zlep­šu­jí aero­dy­na­mi­ku vozu a sni­žu­jí spotřebu pa­li­va. Těsnění za­dní­ho spo­ile­ru zís­ka­lo ne­dáv­no na 51. roč­ní­ku soutěže SPE Au­to­mo­ti­ve In­no­va­ti­on Awards hlav­ní cenu v ka­te­go­rii adi­tiv­ní vý­ro­by.
Lyžařské brýle Smith I/O MAG Im­print 3D de­mons­tru­jí sílu hyper-per­so­ni­fi­ka­ce, jsou vy­ro­be­ny tech­no­lo­gií Multi Jet Fu­si­on a na­bí­ze­jí sku­tečně in­di­vi­du­ál­ní přizpůso­be­ní na zá­kladě rysů kon­krét­ní­ho ob­li­če­je. Tyto brýle, jež jsou první svého druhu a které ča­so­pis Time ozna­čil za jeden z největších vy­ná­lezů roku 2022, eli­mi­nu­jí pro­ni­ká­ní světla, od­stá­vá­ní brýlí či vý­skyt otla­če­nin a za­jiš­ťu­jí na sjez­dov­kách prvotřídní výkon.

Spolupráce v rámci ekosystému – materiály a následné zpracování

HP na­dá­le úzce spo­lu­pra­cu­je na vý­vo­ji ma­te­ri­á­lů s part­ne­ry, jako jsou Ar­ke­ma, BASF, Evo­nik a Lubri­zol. Patří sem také ozná­me­ní spo­leč­nos­ti Lubri­zol o vý­vo­ji no­vé­ho, pruž­né­ho a vy­so­ce odol­né­ho ma­te­ri­á­lu Es­ta­ne 3D M88A TPU, jenž umožňuje vy­tvá­řet slo­ži­té ge­o­me­t­ric­ké a mříž­ko­vé struk­tu­ry.

Ve snaze o za­jiš­tě­ní po­kro­či­lé­ho ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní ozná­mi­ly spo­leč­nos­ti HP a AMT novou stra­te­gic­kou ali­an­ci. Jejím cílem je po­skyt­nout zá­kaz­ní­kům bez­pro­blé­mo­vou, plně au­to­ma­ti­zo­va­nou pod­po­ru ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní během ce­lé­ho vý­rob­ní­ho pro­ce­su 3D tisku. Obě spo­leč­nos­ti jim po­má­ha­jí účel­ně­ji a ná­kla­do­vě efek­tiv­ně­ji in­te­gro­vat a apli­ko­vat funk­ce ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní, jako je roz­ba­lo­vá­ní, čiš­tě­ní, po­vr­cho­vá úpra­va, bar­ve­ní a kon­t­ro­la kva­li­ty pro apli­ka­ce vzni­ka­jí­cí po­mo­cí prů­mys­lo­vé­ho port­fo­lia za­ří­ze­ní 3D tisku HP Jet Fusi­on včet­ně no­vé­ho ře­še­ní HP Jet Fusi­on 5420W. Oechsler, před­ní spo­leč­nost v ob­las­ti prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gií a nový part­ner pro di­gi­tál­ní vý­ro­bu v rámci sítě DMN spo­leč­nos­ti HP, je první spo­leč­nos­tí, která vy­u­ží­vá tuto pod­po­ru ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní k vý­vo­ji řady apli­ka­cí.

Kromě part­ner­ství se spo­leč­nos­tí AMT roz­ví­jí HP spo­lu­prá­ci v celém eko­sys­té­mu ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní, aby měli zá­kaz­ní­ci pří­stup k ši­ro­ké škále al­ter­na­tiv­ních ře­še­ní od po­sky­to­va­te­lů, jako jsou AM Flow, Dye­Man­si­on a Rösler Group AM So­lu­ti­ons. Dye­Man­si­on na­bí­zí uži­va­te­lům za­ří­ze­ní Multi Jet Fusi­on po­kro­či­lé mož­nos­ti ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní včet­ně po­vr­cho­vé úpra­vy a bar­ve­ní bí­lých dílů, vy­ro­be­ných po­mo­cí no­vé­ho ře­še­ní Jet Fusi­on 5420W.

Závazek společnosti HP k udržitelnosti v oblasti 3D tisku

3D tisk je stále vý­raz­ně­ji uzná­ván jako pro­stře­dek k do­sa­že­ní udr­ži­tel­něj­ší vý­ro­by. Ne­dáv­ná zprá­va spo­leč­nos­ti AM Power „Udr­ži­tel­nost adi­tiv­ní vý­ro­by kovů“ po­tvr­di­la, že tech­no­lo­gie ko­vo­vé­ho 3D tisku na bázi po­ly­mer­ních pojiv je ve srov­ná­ní s tra­dič­ní vý­ro­bou jed­nou z nej­udr­ži­tel­něj­ších vý­rob­ních metod. Jako ak­tiv­ní člen sdru­že­ní AMGTA (Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring Green Trade As­so­ci­ati­on) se HP za­vá­za­lo k urych­le­ní udr­ži­tel­ných vý­rob­ních po­stu­pů jak in­ter­ně, tak ve svém eko­sys­té­mu part­ne­rů a zá­kaz­ní­ků.

Spo­leč­nos­ti po celém světě bez ohle­du na ve­li­kos­ti či od­vět­ví, v němž pů­so­bí, upo­zorňují na dů­le­ži­tost udr­ži­tel­ných vý­rob­ních po­stu­pů. V re­ak­ci na to na­bí­zí spo­leč­nost HP svým zá­kaz­ní­kům nový pro­gram recyk­la­ce a od­ku­pu Vir­tu­cycle od spo­leč­nos­ti Ar­ke­ma. Na roz­díl od li­kvi­da­ce ma­te­ri­á­lů ná­klad­ný­mi a pro ži­vot­ní pro­stře­dí škod­li­vý­mi po­stu­py, jaké před­sta­vu­je sklád­ko­vá­ní nebo spa­lo­vá­ní, umožňuje tento pro­gram zá­jem­cům z řad zá­kaz­ní­ků spo­leč­nos­ti HP po­u­ži­té práš­ky PA11 a PA12 a tiš­tě­né díly pro­dá­vat.

Více informací o HP Inc. naleznete na www.hp.com.