Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydán Autodesk Vault v2023.2

Úterý, 22 Listopad 2022 14:31

Tags: Autodesk | Software | v2023.2 | Vault

Autodesk Vault-2247Au­to­de­sk ozná­mil vy­dá­ní pro­duk­tu Au­to­de­sk Vault 2023.2. Před­pla­ti­te­lé Vaul­tu mohou začít vy­u­ží­vat nové funk­ce ihned. Stej­ně jako při vy­dá­ní Vaul­tu 2023 a Vaul­tu 2023.1 na za­čát­ku to­ho­to roku, i Vault 2023.2 po­kra­ču­je v po­sky­to­vá­ní mo­der­něj­ší­ho, pro­po­je­něj­ší­ho a pře­hled­něj­ší­ho pro­stře­dí. Aby bylo možné upřed­nost­nit vy­so­ce hod­not­né funk­ce, za­klá­dá pro­duk­to­vý tým Vault vývoj no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní na uži­va­tel­ských ro­lích.

S kaž­dou hlav­ní a bo­do­vou verzí pro­duk­tu Vault zís­ká­vá každá uži­va­tel­ská role další funk­ce, které zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu. Zde je shr­nu­tí toho, co mohou role oče­ká­vat od verze Vault 2023.2:

Pro au­to­ry, tedy ty z vás, kteří po­u­ží­va­jí In­ven­tor a další ná­stro­je CAD pro na­vr­ho­vá­ní, budou vy­lep­še­ní tipů ná­stro­jů, která vám po­mo­hou sou­stře­dit se na práci, kte­rou máte rádi.
Pro správ­ce, kteří vám po­mo­hou za­jis­tit, aby byl celý pro­voz pro au­to­ry i ostat­ní op­ti­mál­ní pro vaši or­ga­ni­za­ci, nová na­sta­ve­ní správ­ce ten­ké­ho kli­en­ta Vaul­tu vám usnad­ní při­po­je­ní vzdá­le­ných uži­va­te­lů.
Pro účast­ní­ky, kteří nejsou uži­va­te­li CAD apli­ka­ce, jsou za­jiš­tě­ny díky vy­lep­še­ním ten­ké­ho kli­en­ta Vault lepší způ­so­by po­sky­to­vá­ní zpět­né vazby.

Po­dí­vej­te se na video, abys­te vi­dě­li ukáz­ky ně­kte­rých vy­lep­še­ní v akci, a pře­čtě­te si další in­for­ma­ce o no­vin­kách.

 

 


Mohlo by vás zajímat: