Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technické normy z nového e-shopu a elektronicky

Čtvrtek, 01 Prosinec 2022 01:25

Tags: ČSN | e-shop.ČAS | Technické normy | TNI

CAS-e-shop-2248Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) spus­ti­la zcela nový e-shop, který je do­stup­ný na ad­re­se eshop.​agentura-​cas.​cz. Tímto kro­kem se roz­hod­la vý­raz­ně usnad­nit všem zá­jem­cům pří­stup k tech­nic­kým nor­mám ČSN i TNI. Každý, kdo normu po­tře­bu­je ke své práci nebo se o ni za­jí­má z ji­né­ho dů­vo­du, ji může mít během pár minut.

Nový e-shop Agen­tu­ry ČAS totiž umožňuje – vůbec po­pr­vé – za­kou­pit si jen jednu vy­bra­nou normu, a to i v elek­tro­nic­ké po­do­bě. Mož­nost po­ří­dit si vy­bra­né normy v tiš­tě­né formě nebo vy­u­ží­vat pro pří­stup k ce­lé­mu port­fo­liu norem před­plat­né sa­mo­zřej­mě zů­stá­vá za­cho­vá­na. Pokud ale zá­jem­ce s nor­ma­mi ne­pra­cu­je pra­vi­del­ně, může si díky no­vé­mu e-shopu snad­no po­ří­dit i jednu kon­krét­ní normu.
V oka­mži­ku spuš­tě­ní je možné vy­bí­rat z více než 70 tisíc do­ku­men­tů. V na­bíd­ce jsou sa­mo­zřej­mě všech­ny plat­né normy ČSN a TNI. Sou­čas­ně bude ale možné za­kou­pit i ně­kte­ré již ne­plat­né normy, které byly v mi­nu­los­ti pře­ve­de­ny do elek­tro­nic­ké po­do­by. Kromě norem bude možné v novém in­ter­ne­to­vém ob­cho­dě České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci za­kou­pit také vy­bra­né od­bor­né pu­b­li­ka­ce, které vy­dá­vá Agen­tu­ra ČAS sa­mo­stat­ně nebo ve spo­lu­prá­ci s ji­ný­mi vy­da­va­te­li. Tyto pu­b­li­ka­ce jsou vět­ši­nou k dis­po­zi­ci v tiš­tě­né po­do­bě.
V rych­le se mě­ní­cím světě dů­le­ži­tost tech­nic­kých norem ne­kle­sá, spíše na­o­pak. Ročně je vy­dá­no více než 5 tisíc no­vých norem, dal­ších do­ku­men­tů a je­jich ak­tu­a­li­za­cí, které re­a­gu­jí na ak­tu­ál­ní tren­dy a vývoj. E-shop na­bíd­ne mož­nost po­ří­dit si vy­bra­nou normu úplně kaž­dé­mu s mi­ni­mem pře­ká­žek a ba­ri­ér. Sta­že­nou v po­čí­ta­či ji může mít během pár sekund.

Snadné vyhledávání i opakované stažení

Kou­pit si po­třeb­nou tech­nic­kou normu by sku­teč­ně mělo být otáz­kou oka­mži­ku. Při vý­vo­ji no­vé­ho e-shopu byl kla­den důraz na to, aby ma­xi­mál­ně zjed­no­du­šil nejen pro­ces re­gis­tra­ce a sa­mot­né­ho ná­ku­pu, ale také vy­hle­dá­ní žá­da­né normy či pu­b­li­ka­ce. Vzhle­dem k tomu, že již od za­čát­ku na­bí­zí více než 70 tisíc po­lo­žek a každý týden prů­běž­ně při­bý­va­jí další, je snad­né vy­hle­dá­vá­ní sku­teč­ně dů­le­ži­té. In­ter­ne­to­vý ob­chod Agen­tu­ry ČAS na­bí­zí dva pří­stu­py – prv­ním je mož­nost vy­hle­dat normu podle je­jí­ho ozna­če­ní nebo názvu, dru­hou potom vy­u­žít osvěd­če­ný de­tail­ní vy­hle­dá­va­cí model, který je dů­věr­ně znám všem, kteří při­stu­pu­jí k bib­li­o­gra­fic­ké da­ta­bá­zi Se­znam ČSN nebo pra­cu­jí s webem ČSN on­li­ne. Sa­mo­zřej­mos­tí je, že k dis­po­zi­ci jsou veš­ke­ré do­stup­né po­drob­né in­for­ma­ce o normě, a to včet­ně his­to­rie a je­jí­ho ná­hle­du. To po­má­há usnad­nit přes­nou iden­ti­fi­ka­ci do­ku­men­tu. Jed­nou za­kou­pe­né normy si mohou zá­jem­ci sta­ho­vat i opa­ko­va­ně. Na­jdou je přímo v pří­sluš­né sekci svého uži­va­tel­ské­ho účtu.
E-shop je dal­ším kro­kem České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci k usnad­ně­ní pří­stu­pu k čes­kým tech­nic­kým nor­mám, a to jak plat­ným, tak již ne­plat­ným. Všech­ny další mož­nos­ti, jak si normy po­ří­dit, při­ro­ze­ně zů­stá­va­jí za­cho­vá­ny. Kromě již zmí­ně­né mož­nos­ti před­plat­né­ho budou všech­ny vy­da­né normy k dis­po­zi­ci k za­kou­pe­ní také v tiš­tě­né po­do­bě v Zá­kaz­nic­kém cen­t­ru Agen­tu­ry ČAS. To se od 1. února 2023 vrací do nově zre­kon­stru­o­va­ných pro­stor sídla Agen­tu­ry ČAS na ad­re­se Bis­kup­ský dvůr 5/1148, Praha 1. Spuš­tě­ním in­ter­ne­to­vé­ho ob­cho­du Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci sou­čas­ně sym­bo­lic­ky za­kon­ču­je le­toš­ní osla­vy 100 let české tech­nic­ké nor­ma­li­za­ce.
Od svého spuš­tě­ní 1. pro­sin­ce 2022 fun­gu­je in­ter­ne­to­vý ob­chod ve ve­řej­ném tes­to­va­cím re­ži­mu. Po tomto ob­do­bí bude na zá­kla­dě zpět­né vazby od uži­va­te­lů do­pl­něn či upra­ven tak, aby sku­teč­ně zcela do­stál zá­vaz­ku umož­nit kaž­dé­mu kou­pit si po­třeb­nou normu co nej­jed­no­du­še­ji a s mi­ni­mem ba­ri­ér.