Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydání SolidSteel parametric v4.1 a DSTV Assistant v2.1

Pátek, 09 Prosinec 2022 14:56

Tags: DSTV Assistant | Klietsch | SolidSteel parametric 4.1 | SolidWorks

SSP410-DSTV210-2249Klietsch po ve­řej­ných be­ta­ver­zích z října to­ho­to roku, které byly po­drob­ně tes­to­vá­ny uži­va­te­li a sa­mo­zřej­mě také in­ter­ně, vydal nové hlav­ní verze. Byly opra­ve­ny ně­kte­ré další chyby a při­dá­ny drob­né funk­ce, jako je pře­vod splaj­nů na po­ly­li­nie v apli­ka­ci DSTV As­sistant. Na tomto místě patří velké po­dě­ko­vá­ní uži­va­te­lům, kteří tes­to­va­li beta verze a hlá­si­li na­le­ze­né chyby.

Co se od be­ta­ver­zí změ­ni­lo, si mů­že­te pře­číst v blogu no­vi­nek, kde na­jde­te se­zna­my změn a od­ka­zy na po­pi­sy no­vých funk­cí.

Klietsch-update info

 

 


Mohlo by vás zajímat: