Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Flexibilita dat s asistentem DSTV pro SOLIDWORKS

Pondělí, 26 Prosinec 2022 01:34

Tags: AluFrame Assistant | DSTV Assistant | Klietsch | SolidWorks | Svařence

DSTV Assistant for  SOLIDWORKS-2251DSTV Asi­s­tent sa­mo­zřej­mě do­ko­na­le pra­cu­je s ná­vrhy vy­tvo­ře­ný­mi po­mo­cí So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric pro So­lid­works. Mnoho uži­va­te­lů však neví, že DSTV As­si­s­tant do­ká­že ge­ne­ro­vat DSTV NC data z ja­ké­ho­ko­li 3D sou­bo­ru – pokud jej So­lid­works do­ká­že správ­ně otevřít. V newsblo­gu spo­leč­no­sti Kli­et­sch na­jde­te krát­ký člá­nek včet­ně videa.

Jako pří­klad je zde uve­den sou­bor vy­tvo­ře­ný po­mo­cí So­li­dworks Weld­ments, který je ana­ly­zo­ván po­mo­cí DSTV As­si­s­tan­ta a ex­por­to­ván do DSTV NC dat – rych­le a au­to­ma­tic­ky.

Blog Klietsch-2251Mohlo by vás zajímat: