Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Švýcaři spustili nový vlak nabitý technologiemi

Úterý, 03 Leden 2023 12:04

Tags: Alstom | Borcad | GoldenPass Express | MOB | Pas­sen­ge­ra | Pininfarina | Stadler

GPX Winter 2022-12-11 002-2301Ve Švý­car­sku vyjel 10. pro­sin­ce na trať zbru­su nový vlak Gol­de­n­Pass Ex­press v bar­vách že­lez­nič­ní spo­leč­nos­ti MOB. Po 150 le­tech se po­da­ři­lo při­vést k ži­vo­tu plán že­lez­nič­ní­ho pro­po­je­ní tří zná­mých a tu­ris­ty vy­hle­dá­va­ných údolí Mon­tre­ux, Gsta­ad a In­ter­la­ken. Za úspěš­ným pro­jek­tem stojí mnoho zvuč­ných jmen dráž­ní­ho světa.

Na re­vo­luč­ních pod­voz­cích po­sled­ních 15 let pra­co­val vý­rob­ce Al­stom, za va­go­ny stojí Sta­dler a je­jich de­sign po­chá­zí z pera spo­leč­nos­ti Pi­nin­fa­ri­na, která se po­de­psa­la pod lu­xus­ní­mi su­per­spor­ty Ferra­ri. O kom­fort ces­tu­jí­cích na pa­lubě se zá­sad­ním způ­so­bem sta­ra­jí dvě české firmy. Na pa­no­ra­ma­tic­ké vý­hle­dy lidé vy­hlí­ží ze se­da­ček fry­čo­vic­ké­ho Bor­ca­du a v prů­bě­hu cesty si mohou užít di­gi­tál­ní služ­by od české tech­no­lo­gic­ké firmy Pas­sen­ge­ra.

GPX Bogie 002-2301

Vlak Gol­de­n­Pass Ex­press je malý tech­nic­ký zá­zrak. Přes 115 km dlou­há trať s pře­vý­še­ním 900 metrů se sklá­dá ze dvou typů ko­le­jí, při­čemž snahy o ře­še­ní to­ho­to pro­blé­mu vyšly his­to­ric­ky na­prázd­no a ob­lí­be­ná le­to­vis­ka se ne­po­da­ři­lo bez pře­stu­pu pro­po­jit přes 150 let. Ře­še­ní při­nes­la až spo­leč­nost Al­stom, která po­sled­ních 15 let pra­co­va­la na va­ri­a­bil­ním pod­voz­ku, který do­ká­že za jízdy ply­nu­le měnit roz­chod kol téměř o půl metru (z 1 000 mm na 1 435 mm), a do­kon­ce i upra­vit o 20 cm výšku va­go­nů podle ná­stu­pišť. To vše pro­bí­há v rych­los­ti 15 km/h před sta­ni­cí Zwei­si­m­men ne­da­le­ko Gsta­a­du, kde se navíc mění také elek­tric­ká sou­sta­va, a je tak nutné ve sta­ni­ci vy­mě­nit i lo­ko­mo­ti­vu. Přes veš­ke­rou slo­ži­tost si ale ces­tu­jí­cí změny prak­tic­ky ne­všim­nou.

Zážitek posouvají na novou úroveň české firmy

Na pa­lubě je kromě první a druhé třídy i od­dě­le­ní Pres­ti­ge, ve kte­rém si až 18 ces­tu­jí­cích může vy­chut­ná­vat vý­hle­dy z otoč­ných, elek­tric­ky na­sta­vi­tel­ných kře­sel české znač­ky Bor­cad do­pl­ně­né pré­mi­o­vým ca­te­rin­gem. Všem na pa­lubě cestu zpří­jemňují také di­gi­tál­ní služ­by druhé české firmy, která se na pro­jek­tu Gol­de­n­Pass Ex­press po­dí­le­la, tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti Pas­sen­ge­ra. Ta za­jiš­ťu­je při­po­je­ní vlaků k in­ter­ne­tu a for­mou in­fo­ta­in­men­tu na­bí­zí ces­tu­jí­cím i di­gi­tál­ní služ­by v po­do­bě dy­na­mic­ké­ho ob­sa­hu o trase na ob­ra­zov­kách ve vlaku do­pl­ně­né o in­ter­ak­tiv­ní­ho tu­ris­tic­ké­ho prů­vod­ce.

GPX STS Interior 013-2301

Gol­de­n­Pass Ex­press se za­řa­zu­je mezi ostat­ní ikony švý­car­ské že­lez­ni­ce, a to ve všech ka­te­go­ri­ích: in­že­nýr­ství, de­sign i di­gi­ta­li­za­ce. Pas­sen­ge­ra má na sta­rost to­mu­to his­to­ric­ké­mu, ale zá­ro­veň mo­der­ní­mu pro­jek­tu dodat špič­ko­vý di­gi­tál­ní zá­ži­tek. Na­bíd­nout spo­leh­li­vou ko­nek­ti­vi­tu upro­střed švý­car­ských Alp není jed­no­du­ché, ale Pas­sen­ge­ra má roky zku­še­nos­tí z úspěš­ných spo­lu­pra­cí s Ber­ni­na Ex­pres­sem či Gla­cier Ex­pres­sem. Máme tak ra­dost, že jsme do port­fo­lia mohli při­dat další je­di­neč­ný švý­car­ský pro­jekt. Navíc všem, kdo se chtě­jí do­zvě­dět něco no­vé­ho o alp­ské pří­ro­dě, umožňuje Pas­sen­ge­ra pří­stup k ak­tu­ál­ním in­for­ma­cím o trase a za­jí­ma­vých mís­tech po cestě díky di­gi­tál­ní­mu prů­vod­ci

Passengera sklízí úspěch i na Machu Picchu a lodích

Kromě po­věst­ných švý­car­ských vlaků do­dá­vá Pas­sen­ge­ra svá di­gi­tál­ní ře­še­ní pro vlaky, au­to­bu­sy a další do­prav­ní pro­střed­ky na cel­kem pěti kon­ti­nen­tech. Čeští ces­tu­jí­cí mohou vy­u­žít služ­by z dílny Pas­sen­ge­ry na­pří­klad ve vla­cích Pen­do­li­no, RailJet, In­terJet či ve vy­bra­ných EC/IC spo­jích Čes­kých drah. Ve světě na tech­no­lo­gii od české firmy spo­lé­há na­pří­klad fu­tu­ris­tic­ký pro­jekt nej­vět­ší­ho metra na světě, který roste v sa­úd­sko­a­rab­ském Ri­já­du, tu­ris­tic­ké vlaky na Machu Pic­chu v ji­ho­a­me­ric­kém Peru nebo lu­xus­ní ka­ta­ma­rán spo­leč­nos­ti Aus­tal, který bude brzy bráz­dit vody ve Fran­couz­ské Po­ly­nésii.

Pas­sen­ge­ra do­prav­cům na­bí­zí mo­du­lár­ní plat­for­mu, která kromě Wi-Fi a in­fo­ta­in­ment plat­for­my pro ces­tu­jí­cí (filmy, hudba, au­di­ok­ni­hy, hry…) po­sky­tu­je také mo­ne­ti­zač­ní ná­stro­je, cen­t­rál­ní sys­tém pro sprá­vu ob­sa­hu (con­tent ma­nage­ment sys­tem, CMS) a sys­tém pro sprá­vu a mo­ni­to­ring vlaků (mo­ni­to­ring and ma­nage­ment suite, MMS). Pas­sen­ge­ra do­ká­že in­te­gro­vat další pa­lub­ní sys­témy od růz­ných vý­rob­ců a spra­vo­vat je všech­ny z jed­no­ho cen­t­rál­ní­ho sys­té­mu. Firma při svých za­čát­cích vy­u­ži­la li­be­ra­li­za­ce že­lez­nič­ní­ho trhu a na­bíd­la do­prav­cům kon­ku­renč­ní vý­ho­du v po­do­bě no­vých slu­žeb pro ces­tu­jí­cí. Ak­tu­ál­ně má na­smlou­va­né za­káz­ky za více než 10 mi­li­o­nů do­la­rů (téměř čtvrt mi­li­ar­dy korun).

Více o firmě Passengera

Pas­sen­ge­ra je česká tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost, která vy­ví­jí a do­dá­vá kom­plex­ní di­gi­tál­ní ře­še­ní pro vlaky, au­to­bu­sy a ostat­ní pro­střed­ky ve­řej­né do­pra­vy po celém světě. Její cen­t­rál­ní mo­du­lár­ní plat­for­ma při­ná­ší do ve­řej­né do­pra­vy di­gi­tál­ní zá­ži­tek skrze in­for­mač­ní a zá­bav­ní pa­lub­ní sys­tém pro ces­tu­jí­cí (in­fo­ta­in­ment), za­jiš­ťu­je in­ter­ne­to­vou ko­nek­ti­vi­tu a mo­ne­ti­zač­ní ná­stro­je pro do­prav­ce. Pas­sen­ge­ra zá­ro­veň do­ká­že na­vrh­nout a re­a­li­zo­vat hard­ware pro chod ce­lé­ho eko­sys­té­mu. Díky tomu její ře­še­ní patří ke glo­bál­ní špič­ce – služ­by Pas­sen­ge­ry na­jde­te na­pří­klad v pen­do­li­nech Čes­kých drah, na pa­lubě ev­rop­ské­ho Fli­xbu­su nebo v pro­jek­tu nej­mo­der­něj­ší­ho metra světa, které roste v Ri­já­du.


Mohlo by vás zajímat: