Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rychlý start pro 3D tovární projekty

Úterý, 10 Leden 2023 13:12

Tags: 2D/3D navrhování | CAD Schröer | Factory Layout | M4PLANT | Mechanical Handling

CAD Schroer-M4PLANT-2302Vy­u­ži­tí 3D sys­té­mů v plá­no­vá­ní vý­ro­by je stále po­pu­lár­něj­ší. Spo­leč­nos­ti chtě­jí vy­u­ží­vat výhod 3D ná­vr­hu a zá­ro­veň se držet tra­dič­ní­ho plá­no­va­cí­ho pro­ce­su za­lo­že­né­ho na 2D. Pro mnoho pro­jek­tan­tů, kteří jsou zvyklí pra­co­vat ve 2D, může být zpo­čát­ku ob­tíž­né při­způ­so­bit se pl­no­hod­not­né­mu 3D na­vr­ho­vá­ní. 2D roz­vr­že­ní může být také rych­lej­ší. Ně­kte­ré sys­témy 3D pro to­vár­ní pro­jek­ty proto na­bí­ze­jí jako pod­půr­nou funk­ci roz­vr­že­ní za­lo­že­né na 2D.

To zna­me­ná, že pro­jek­tant může plá­no­vat roz­vr­že­ní ve 2D ob­vyk­lým způ­so­bem a zá­ro­veň je pro něj au­to­ma­tic­ky vy­tvo­řen 3D model. Sym­bo­ly stro­jů nebo do­prav­ní­ků jsou au­to­ma­tic­ky ge­ne­ro­vá­ny na zá­kla­dě kom­po­nent 3D ka­ta­lo­gu. Kdy­ko­li během pro­ce­su roz­vr­že­ní může uži­va­tel vi­zu­a­li­zo­vat a ana­ly­zo­vat svůj návrh v plném 3D.

Vysoce výkonná konstrukce nezávislá na velikosti

Mnoho spo­leč­nos­tí po­u­ží­vá 2D jako pri­már­ní soft­ware pro na­vr­ho­vá­ní to­vá­ren. Jsou si dobře vě­do­mi výhod 3D ře­še­ní, ale vět­ši­nou vy­zkou­še­li 3D CAD ře­še­ní a rych­le na­ra­zi­li na je­jich ome­ze­ní, jako jsou ome­ze­ní ve­li­kos­ti, pro­blémy s vý­ko­nem nebo ne­přes­nos­tí. Zde při­chá­zí na řadu soft­ware M4 PLANT, který nejen­že na­bí­zí snad­ný vstup pro­střed­nic­tvím kom­plex­ní 2D/3D in­te­gra­ce, ale také umožňuje přes­né a na ve­li­kos­ti ne­zá­vis­lé plá­no­vá­ní s vy­so­kým vý­ko­nem. 9 z 10 spo­leč­nos­tí po­va­žu­je jed­no­du­chou kon­cep­ci ře­še­ní a rych­lou im­ple­men­ta­ci za jedno z nej­dů­le­ži­těj­ších kri­té­rií při vý­bě­ru pro­duk­tu. Toto přání bylo spl­ně­no při vý­vo­ji M4 PLANT.

Rychlý start pro 3D tovární projekty

Sys­té­mem, který kom­bi­nu­je mo­du­ly pro to­vár­ní uspo­řá­dá­ní a ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem v jed­nom sys­té­mu, je na­pří­klad M4 PLANT. Mo­du­ly Fac­to­ry La­y­out a Me­cha­ni­cal Han­d­ling na­bí­ze­jí všech­ny mož­nos­ti, jak v co nej­krat­ším čase na­vrh­nu­ut velké vý­rob­ní linky, a do­kon­ce celé to­vár­ny, ve 3D. Sys­tém také na­bí­zí mož­nost po­u­ží­vat do­da­né ka­ta­lo­gy a vy­tvá­řet si vlast­ní. K dis­po­zi­ci je tes­to­va­cí verze a vi­deo­ná­vo­dy, které usnadňují za­čát­ky práce se soft­warem. Vý­rob­ce také pod­po­ru­je spo­leč­nos­ti, které se soft­warem za­čí­na­jí pra­co­vat, bez­plat­nou on-line pod­po­rou.

Spo­leč­nos­ti, které chtě­jí rych­le za­há­jit své 3D to­vár­ní pro­jek­ty, by měly zvá­žit po­u­ži­tí 2D ná­vr­ho­vých sys­té­mů pro roz­vr­že­ní, pro­to­že to na­bí­zí efek­tiv­ní a ná­kla­do­vě efek­tiv­ní způ­sob, jak rych­le začít.

Vyzkoušejte M4 PLANT zdarma >>


Mohlo by vás zajímat: