Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

NX CAM je podle G2 lídrem v kategorii CAM softwaru

Pátek, 20 Leden 2023 00:39

Winter-badges-2303Si­e­mens ozná­mil, že před­ní on-line tr­žiš­tě se soft­warem G2 jme­no­va­lo NX CAM líd­rem v ka­te­go­rii soft­wa­ru pro po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­nou vý­ro­bu (CAM). Pod­po­ru a obdiv zá­kaz­ní­ků si NX CAM vy­slou­žil díky od­zna­ku Users Love Us ve zprá­vách Win­ter 2023. V rámci stej­né ka­te­go­rie soft­wa­ru byl NX CAM také oce­něn jako Mo­men­tum lea­der, což na­zna­ču­je, že pro­dukt je ino­va­tiv­ní a roste s vyš­ším skóre spo­ko­je­nos­ti uži­va­te­lů.

Udr­žet si ve­dou­cí po­zi­ci je ob­tíž­né, pro­to­že spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků a ocho­ta do­po­ru­čo­vat nejsou nikdy kon­stant­ní. NX CAM však zís­kal po­zi­ci lídra v ta­bul­ce G2 již po­tře­tí v řadě.

O G2

G2 je nej­vět­ší a nej­dů­vě­ry­hod­něj­ší tr­žiš­tě se soft­warem na světě. Více než 60 mi­li­o­nů lidí ročně vy­u­ží­vá G2 k chytřej­ší­mu roz­ho­do­vá­ní před ná­ku­pem soft­wa­ru. G2 po­má­há ti­sí­cům soft­wa­ro­vých spo­leč­nos­tí a spo­leč­nos­tí po­sky­tu­jí­cích služ­by všech ve­li­kos­tí shro­maž­ďo­vat au­ten­tic­ké vzá­jem­né re­cen­ze od sku­teč­ných uži­va­te­lů, aby si vy­bu­do­va­ly dobrou po­věst a roz­ví­je­ly své pod­ni­ká­ní. Pod­ni­ka­te­lé, ná­kup­čí, in­ves­to­ři a ana­ly­ti­ci po­u­ží­va­jí strán­ky k po­rov­ná­vá­ní a vý­bě­ru nej­lep­ší­ho soft­wa­ru a slu­žeb na zá­kla­dě uži­va­tel­ských re­cen­zí.

O NX CAM

NX CAM jsou in­te­gro­va­né, vý­kon­né, kom­plex­ní a do­stup­né soft­wa­ro­vé ná­stro­je, které po­má­ha­jí při di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci vý­ro­by dílů po­mo­cí jed­no­ho in­te­gro­va­né­ho soft­wa­ro­vé­ho sys­té­mu k pro­gra­mo­vá­ní CNC ob­rá­bě­cích stro­jů, ří­ze­ní ro­bo­tic­kých buněk, po­ho­nu 3D tis­ká­ren a sle­do­vá­ní kva­li­ty vý­rob­ků.

Zjis­tě­te více o tom, co ří­ka­jí sku­teč­ní uži­va­te­lé, nebo za­nech­te svou vlast­ní re­cen­zi NX CAM na strán­ce s re­cen­ze­mi NX CAM na G2.