Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Překlenutí mezery mezi 3D tiskem a hliníkem

Pondělí, 30 Leden 2023 23:06

Tags: 3D Systems | 3D tisk | 3DP | Aluminium | Elementum 3D | PBF-LB | Webinar

3D Systems-webinar-Gap-2305Proč se hli­ník stal jed­ním z nej­žá­da­něj­ších ko­vo­vých ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk (3DP)? Jaké pře­svěd­či­vé po­kro­ky ve vý­vo­ji ma­te­ri­á­lů umož­ni­ly do­sáh­nout téměř ne­mož­né­ho cíle, kte­rým je tisk vy­so­ce pev­ných hli­ní­ko­vých sli­tin po­mo­cí la­se­ro­vé fúze v práš­ko­vém loži (PBF-LB)? Jak in­že­ný­ři uplatňují jeho vý­hod­né vlast­nos­ti v re­ál­ných adi­tiv­ně vy­rá­bě­ných apli­ka­cích?

Na webi­ná­ři se tech­nič­tí od­bor­ní­ci ze spo­leč­nos­tí 3D Sys­tems a Ele­men­tum 3D po­dě­lí o nové apli­ka­ce a vy­svět­lí, jak vy­so­ce pevné hli­ní­ko­vé sli­ti­ny a spo­leh­li­vé AM pro­ce­sy splňují po­ža­dav­ky sou­čas­né­ho prů­mys­lu.

3D Systems-webinar-Watch Now-2305

Máte-li ja­ké­ko­li do­ta­zy nebo si chce­te pro­mlu­vit s ně­kte­rým z od­bor­ní­ků 3D Sys­tems, vy­žá­dej­te si zpět­ný hovor.Mohlo by vás zajímat: