Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cadence představuje 13 verifikačních IP řešení

Pátek, 17 Únor 2023 23:55

Tags: Ca­den­ce De­sign Sys­tems | TripleCheck | Ve­ri­fi­cati­on IP | VIPCadence

Cadence-vip-landing-page-2307Ca­den­ce De­sign Sys­tems ozná­mi­la do­stup­nost 13 no­vých ře­še­ní Ve­ri­fi­cati­on IP (VIP), která umožňují in­že­ný­rům rych­le a efek­tiv­ně ově­řo­vat své ná­vrhy tak, aby splňovaly spe­ci­fi­ka­ce nej­no­věj­ších stan­dard­ních pro­to­ko­lů. Nové na­bíd­ky Ca­den­ce VIP umožňují zá­kaz­ní­kům s jis­to­tou vy­ví­jet svoje SoC a mi­k­ro­kon­t­ro­lé­ry příští ge­ne­ra­ce pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, hy­per­ska­lár­ní da­to­vá cen­t­ra a mo­bil­ní za­ří­ze­ní.

Zá­ro­veň umožňují také držet krok s nej­no­věj­ší­mi prů­mys­lo­vý­mi stan­dar­dy, včet­ně roz­hra­ní Arm AMBA 5 CHI-f, Uni­ver­sal Chi­plet In­ter­con­nect Ex­press (UCIe), GDDR7, DDR5 DIMM, MIPI A-PHY a Soun­dWi­re I3S a USB4 2.0.

Nový Ca­den­ce VIP na­bí­zí zá­kaz­ní­kům kom­plex­ní ře­še­ní pro ve­ri­fi­ka­ci nej­slo­ži­těj­ších pro­to­ko­lů. Zá­kaz­ní­ci Ca­den­ce mají pří­stup ke kon­zis­tent­ní­mu apli­kač­ní­mu pro­gra­mo­va­cí­mu roz­hra­ní (API) ve všech VIP s kom­plet­ní­mi mo­de­ly funk­cí sběr­ni­ce (BFM), in­te­gro­va­ný­mi kon­t­ro­la­mi pro­to­ko­lů a mo­de­ly po­kry­tí, což usnadňuje rych­lé při­je­tí. VIP pod­po­ru­jí více apli­kač­ních ob­las­tí a spe­ci­fi­ka­cí, včet­ně:

 • Hyperškálové datové centrum:
  • UCIe
  • AMBA 5 CHI-f
  • DTI
  • Nejnovější verze DDR5 DIMM
 • Automobilový průmysl:
  • MIPI A-PHY 1.1
  • CAN XL
  • Flash ONFI 5.1
 • Spotřební a mobilní zařízení:
  • USB4 2.0
  • GDDR7
  • MIPI SoundWire I3S (SWI3S)
  • Nejnovější verze LPDDR
  • DFI
  • HDMI 2.1

Všech­na ře­še­ní Ca­den­ce VIP ob­sa­hu­jí tech­no­lo­gii Ca­den­ce Tri­ple­Check, která uži­va­te­lům po­sky­tu­je plán ve­ri­fi­ka­ce v sou­la­du se spe­ci­fi­ka­cí spo­je­ný s kom­plex­ní­mi mo­de­ly po­kry­tí a sadou testů pro za­jiš­tě­ní shody se spe­ci­fi­ka­cí roz­hra­ní. Nové VIP rov­něž pod­po­ru­jí roz­ší­ře­nou tech­no­lo­gii Ca­den­ce Sys­tem-Level Ve­ri­fi­cati­on IP (Sys­tem VIP), která po­sky­tu­je tes­to­va­cí knihov­ny na úrov­ni SoC, ana­lý­zu vý­ko­nu a kon­t­ro­lu ko­he­ren­ce dat a cache. Při po­u­ži­tí roz­ší­ře­né­ho port­fo­lia Sys­tem VIP mohou zá­kaz­ní­ci za­zna­me­nat až de­se­ti­ná­sob­né zvý­še­ní efek­ti­vi­ty ve srov­ná­ní s ma­nu­ál­ním pro­ce­sem ve­ri­fi­ka­ce SoC.

 

Nová VIP ře­še­ní jsou sou­čás­tí šir­ší­ho ve­ri­fi­kač­ní­ho celku Ca­den­ce, který za­hr­nu­je emu­la­ci Palla­di­um Z2, pro­to­ty­po­vá­ní Pro­ti­um X2, si­mu­la­ci Xce­li­um, plat­for­mu Jasper pro for­mál­ní ve­ri­fi­ka­ci, vir­tu­ál­ní a hyb­rid­ní stu­dio He­li­um a plat­for­mu Ve­ri­si­um pro ve­ri­fi­ka­ci ří­ze­nou umě­lou in­te­li­gen­cí. Úplný ve­ri­fi­kač­ní tok Ca­den­ce při­ná­ší nej­vyš­ší ve­ri­fi­kač­ní vý­kon­nost v počtu chyb na jeden in­ves­to­va­ný dolar za den. Ře­še­ní VIP a ve­ri­fi­kač­ní full flow pod­po­ru­jí stra­te­gii spo­leč­nos­ti pro in­te­li­gent­ní návrh sys­té­mů a umožňují do­sáh­nout do­ko­na­los­ti při ná­vr­hu SoC.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.cadence.com/go/NewVIP2023.