Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SprintRay spouští ekosystém 3D tisku keramických korunek

Pátek, 24 Únor 2023 13:59

Tags: 3D tisk | Ceramic Crown | Dentální medicína | Korunky | SprintRay

ProS-SG-Platform-2308Sprin­tRay ozná­mil ko­merč­ní spuš­tě­ní svého eko­sys­té­mu 3D tisku ke­ra­mic­kých ko­ru­nek v USA – kom­plet­ní sadu ře­še­ní, která změní jed­no­den­ní po­sky­to­vá­ní ke­ra­mic­kých zub­ních vý­pl­ní den­tál­ní­mi asi­s­ten­ty. Nový eko­sys­tém 3D tisku ke­ra­mic­kých ko­ru­nek je prv­ním z nové ge­ne­ra­ce pra­cov­ních po­stu­pů od Sprin­tRa­ye pro jedno ošet­ře­ní, které změní způ­sob, jakým je pa­ci­en­tům po­sky­to­vá­na re­s­to­ra­tiv­ní péče.

Zubní ko­run­ky jsou jed­ním z nej­čas­těj­ších výplňových sto­ma­to­lo­gic­kých zá­kro­ků, ale kon­venč­ní me­to­dy je­jich zho­to­ve­ní vy­ža­du­jí ně­ko­lik ná­vštěv pa­ci­en­ta a čas strá­ve­ný na křes­le. Sys­tém od StingRa­ye nyní umožňuje kom­plet­ní zho­to­ve­ní de­fi­ni­tiv­ní ko­run­ky u křes­la za méně než 45 minut, což při­ná­ší hma­ta­tel­né fi­nanč­ní a ča­so­vé vý­ho­dy jak pa­ci­en­tům, tak po­sky­to­va­te­lům.

SprintRay-BLOG-2308

Tento kom­plet­ní eko­sys­tém den­tál­ní­ho 3D tisku vy­ba­vu­je zubní lé­ka­ře všemi ná­stro­ji – hard­warem, soft­warem, ma­te­ri­á­ly a ne­pře­tr­ži­tou tech­nic­kou pod­po­rou – pro mi­mo­řád­ně efek­tiv­ní vý­ro­bu ko­run­ky u křes­la.

Nová éra hybridní keramické pryskyřice

Tento eko­sys­tém před­sta­vu­je Sprin­tRay Ce­ra­mic Crown, novou ke­ra­mic­kou do­mi­nant­ní prys­ky­ři­ci třídy 510(k) 2 schvá­le­nou ame­ric­kým Úřa­dem pro kon­t­ro­lu po­tra­vin a léčiv (FDA) pro 3D tisk de­fi­ni­tiv­ních ce­lých a čás­teč­ných jed­no­du­chých ko­ru­nek a fazet. Tato prys­ky­ři­ce ob­sa­hu­je prů­lo­mo­vé slo­že­ní Ce­ra­mic Do­mi­nant, které se sklá­dá z více než 50 % z ke­ra­mic­ké­ho ma­te­ri­á­lu.
Nyní jsou tyto 3D tiš­tě­né ná­hra­dy Ce­ra­mic Do­mi­nant způ­so­bi­lé k tomu, aby byly před­klá­dá­ny po­sky­to­va­te­lům zub­ní­ho po­jiš­tě­ní s po­u­ži­tím nej­běž­něj­ších kódů CDT, které byly dříve vy­hra­ze­ny pro zir­ko­ni­um nebo li­thi­um di­si­li­kát. To vý­znam­ně ovliv­ní růst 3D tisku a di­gi­tál­ní sto­ma­to­lo­gie obec­ně.

Automatizovaný návrh korunky pomocí umělé inteligence

Eko­sys­tém 3D tisku ke­ra­mic­kých ko­ru­nek vy­u­ží­vá po­kro­či­lé stro­jo­vé učení a op­ti­ma­li­za­ci a na­bí­zí služ­by ná­vr­hu ko­ru­nek vy­u­ží­va­jí­cí umě­lou in­te­li­gen­ci (AI), které jsou k dis­po­zi­ci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jsou po­sky­to­vá­ny během ně­ko­li­ka minut.

Navrženo pro rychlost pracovních postupů

Sou­čás­tí eko­sys­té­mu 3D tisku ke­ra­mic­kých ko­ru­nek je soupra­va Sprin­tRay Pro S Crown Kit, nová kom­pakt­ní sta­veb­ní plat­for­ma a ná­drž­ka na prys­ky­ři­ci na­vr­že­ná pro tisk více ko­run­ko­vých jed­no­tek s ma­xi­mál­ní rych­los­tí a efek­ti­vi­tou. Tato ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie, která je kom­pa­ti­bil­ní s řadou 3D tis­ká­ren Sprin­tRay Pro S, vy­u­ží­vá sílu tepla a tvr­dé­ho elo­xo­va­né­ho hli­ní­ku k za­jiš­tě­ní vý­tis­ků ko­ru­nek již za 10 minut. Ve spo­je­ní s de­signem s umě­lou in­te­li­gen­cí během ně­ko­li­ka minut a ul­tra­rych­lým ná­sled­ným zpra­co­vá­ním po­mo­cí Sprin­tRay Pro­Cu­re 2 je pra­cov­ní po­stup 3D tisku ke­ra­mic­kých ko­ru­nek na křes­le op­ti­ma­li­zo­ván pro kom­plet­ní do­dá­ní pa­ci­en­tům za méně než 45 minut.

Sprin­tRay po­pr­vé před­sta­vi­l po­drob­nos­ti o této nové tech­no­lo­gii zub­ním lé­ka­řům na 158. se­tká­ní Chi­ca­go Den­tal So­ci­e­ty Mi­dwin­ter Me­e­ting 23.–25. února 2023 a na LMT Lab Day 23.–25. února 2023. Více in­for­ma­cí o ak­cích Sprin­tRay na­lez­ne­te na www.sprintraychicagoevents.com.

 


Mohlo by vás zajímat: