Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Co umí tlakové formování

Úterý, 14 Březen 2023 14:56

Tags: 3Dwiser | Hardware | Mayku Mul­ti­plier | Tlakové formování

mayku-multiplier-front-2311Zpra­vo­daj 3D spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser před­sta­vu­je tech­no­lo­gii pro velmi rych­lou vý­ro­bu forem a ten­kostěn­ných dílů. Ne­spa­dá do ška­tul­ky 3D tisku, ale mno­hým z vás by se dnes v pro­vo­zu velmi rych­le vy­pla­ti­la. O tla­ko­vém for­mo­vá­ní (tva­ro­vá­ní plas­tů za tepla) ve firmě 3Dwi­ser dlou­ho uva­žo­va­li. Če­ka­li na ře­še­ní, které do­ká­že při­nést kva­li­tu vý­stu­pu srov­na­tel­nou s prů­mys­lo­vou vý­ro­bou, při­tom s mno­hem pří­jem­něj­ší ce­nov­kou.

Mayku Mul­ti­plier je kom­pakt­ní prů­mys­lo­vá no­vin­ka pro vý­kon­né tla­ko­vé for­mo­vá­ní. Mů­že­te vy­u­žít různé typy plas­to­vých fólií až do tloušť­ky 5 mm. Vý­sled­kem jsou de­tail­ní fi­nál­ní díly a formy zho­to­ve­né během ně­ko­li­ka minut. Přes­né za­chy­ce­ní de­tai­lů ša­b­lo­ny do 1 μm při­ná­ší kva­li­tu srov­na­tel­nou se vstři­ko­vá­ním. Ša­b­lo­ny si mů­že­te snad­no při­pra­vit sami, třeba díky 3D tisku.
Více o tla­ko­vém for­mo­vá­ní za tepla se za­ří­ze­ním Mayku Mul­ti­plier »


Mohlo by vás zajímat: