Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Veletrh AMPER zve k návštěvě 21.–23. 3. 2023

Středa, 15 Březen 2023 13:05

amper 2023-2311Ve­letrh elek­tro­tech­ni­ky a elek­tro­ni­ky AMPER je nej­vět­ší B2B udá­los­tí v ob­las­tech elek­tro­tech­ni­ky, elek­tro­ni­ky, ener­ge­ti­ky, au­to­ma­ti­za­ce a di­gi­ta­li­za­ce, ale i osvět­le­ní a za­bez­pe­če­ní v České re­pub­li­ce i na Slo­ven­sku. 29. roč­ník se koná v ter­mí­nu od 21. do 23. 3. 2023 na br­něn­ském Vý­sta­viš­ti.

Akce i letos ma­pu­je nej­no­věj­ší tren­dy, ino­va­ce a po­kro­ko­vá ře­še­ní a po­sou­vá směr bu­dou­cích tech­no­lo­gií v elek­tro prů­mys­lu. Na ve­letr­hu se pre­zen­tu­je 400 vy­sta­vu­jí­cích spo­leč­nos­tí z 24 zemí světa.

Ve­letrh je určen pře­váž­ně od­bor­ní­kům, ale pře­ne­se­ně pů­so­bí na celou spo­leč­nost. Svět elek­tro­tech­ni­ky a elek­tro­ni­ky má zcela zá­sad­ní vý­znam pro její roz­voj. V po­je­tí pre­zen­ta­cí firem na ve­letr­hu AMPER se pře­de­vším jedná o celou šíři elek­to-ener­ge­tic­ké in­frastruk­tu­ry včet­ně nej­no­věj­ší fo­to­vol­tai­ky. Dále se jedná o elek­tro­in­sta­la­ce včet­ně chyt­rých sítí, elek­tro­mo­bi­li­ty, ve­řej­né­ho osvět­le­ní a elek­tro­za­ří­ze­ní všeho druhu. Vý­znam­ná je pre­zen­ta­ce v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce budov, prů­mys­lu a do­pra­vy.
V ne­po­sled­ní řadě je na ve­letr­hu uve­den nej­šir­ší výběr elek­tro­nic­kých sou­čás­tek, mo­du­lů a chy­bě­jí­cích čipů.

Oče­ká­va­ná ná­vštěv­nost během tří dnů ve­letr­hu je 30 000 od­bor­ní­ků z řad tech­ni­ků, pro­jek­tan­tů, zá­stup­ců mu­ni­ci­pa­lit, ma­nage­men­tu spo­leč­nos­tí a sou­kro­mých i fi­rem­ních in­ves­to­rů. Pro ná­vštěv­ní­ky je při­pra­ven za­jí­ma­vý do­pro­vod­ný pro­gram v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce a di­gi­ta­li­za­ce, ener­ge­ti­ky, e-mo­bi­li­ty a smart city. Ve­letrh AMPER, po­řá­da­ný spo­leč­nos­tí TE­RIN­VEST, bude za­há­jen vy­hlá­še­ním vý­sled­ků sou­tě­že o nej­pří­nos­něj­ší ex­po­nát ve­letr­hu – ZLATÝ AMPER 2023.

Ve­letrh AMPER 2023 v čís­lech:

  • 400 vy­sta­vo­va­te­lů z 24 zemí světa (129 ze za­hra­ni­čí – Slo­ven­sko 36, Ně­mec­ko 20, Ra­kous­ko 13, Pol­sko 9, Tu­rec­ko 8, Itá­lie 7, Taiwan 7, Švý­car­sko 5, Čína 4, Velká Bri­tá­nie 4, Fran­cie 2, Ma­ďar­sko 2, Srb­sko 2, Bel­gie 1, Bul­har­sko 1, Fin­sko 1, Chor­vat­sko 1, Ka­na­da 1, Litva 1, Spo­je­né arab­ské emi­rá­ty 1, Špa­něl­sko 1, Švéd­sko 1, USA 1);
  • 21 000 m² hrubé vý­stav­ní plo­chy v ha­lách P a F a na ven­kov­ních plo­chách;
  • 18 vy­sta­vo­va­te­lů při­hlá­si­lo svůj ex­po­nát do sou­tě­že o nej­pří­nos­něj­ší ex­po­nát ve­letr­hu - Zlatý Amper 2023

A na Am­pe­ru na­jde­te i stá­nek našeho vydavatelství CCB.