Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Řešení sestav pomocí novinek SOLIDWORKS 2023

Pátek, 17 Březen 2023 16:31

solidworks-whats-new-2023-2311Webi­nář o ře­še­ní se­stav při­pra­vi­la Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on na pátek 24. břez­na 2023 v 10:00 hodin. Soft­ware So­lid­works 2023 je tady a je při­pra­ven po­mo­ci vám i vašim týmům pra­co­vat chyt­ře­ji, rych­le­ji a spo­leč­ně. Se­sta­vy jsou zá­klad­ním ka­me­nem ja­ké­ho­ko­li vý­rob­ku a po­ho­dl­ná a rych­lá práce s nimi je ne­zbyt­nos­tí.

So­lid­works 2023 při­ná­ší ně­ko­lik za­jí­ma­vých a uži­teč­ných no­vi­nek. Jed­nak z hle­dis­ka vy­lep­še­ní vý­ko­nu pro velké se­sta­vy, jed­nak po­mů­cek, které zjed­no­du­ší sprá­vu např. chy­bě­jí­cích či sma­za­ných vazeb.

Na tyto funk­ce se webi­nář za­mě­ří po­mo­cí ná­zor­ných uká­zek. Webi­nář je bez­plat­ný a v čes­kém ja­zy­ce. Před­ná­še­jí­cím je Miloš Hrazdí­ra, In­dust­ry Pro­cess Con­sul­tant.

O webináři

Termín: Pátek 24. března 2023
Čas: 10:00

Solidworks registrace

Na závěr webi­ná­ře bude možné po­klá­dat do­ta­zy.

Pokud vás obsah webi­ná­ře za­u­jal a víte, že v uve­de­ném ter­mí­nu se ne­bu­de­te moci zú­čas­nit, přes­to se za­re­gis­truj­te. Po od­vy­sí­lá­ní webi­ná­ře au­to­ma­tic­ky do­sta­ne email s od­ka­zem na zá­znam a po­u­ži­té ma­te­ri­á­ly.