Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konstrukční kompozity ze lněných vláken firmy ARRIS

Čtvrtek, 23 Březen 2023 13:08

ARRIS-Composites-Flax-Sample-Square-2312ARRIS, vý­rob­ce vy­so­ce vý­kon­ných ter­mo­plas­tic­kých kom­po­zi­tů pro vý­rob­ky hro­mad­né­ho trhu a prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mil 21. břez­na, že na­bí­zí nový ma­te­ri­ál z udr­ži­tel­ných vlá­ken. Udr­ži­tel­nost a ino­va­tiv­ní vývoj ma­te­ri­á­lů jsou já­d­rem všeho, co ARRIS dělá, pro­to­že tým roz­ši­řu­je adi­tiv­ní li­so­vá­ní na mi­li­o­no­vou vý­rob­ní ka­pa­ci­tu, aby uspo­ko­jil po­ptáv­ku (ne­dáv­né ozná­me­ní).

Kromě toho ARRIS od února 2023 zdvoj­ná­so­bil ka­pa­ci­tu vlast­ní vý­ro­by ma­te­ri­á­lů, aby pod­po­řil ros­tou­cí pro­gra­my zá­kaz­ní­ků.

Tým vý­zku­mu a vý­vo­je ARRI­Su vy­ví­jí kom­po­zi­ty z pří­rod­ních vlá­ken s vy­so­ký­mi vý­kon­nost­ní­mi schop­nost­mi, které dopl­ňují již do­stup­ný ma­te­ri­ál z bio-ny­lo­no­vé prys­ky­ři­ce, který se dnes po­u­ží­vá s uh­lí­ko­vý­mi a skle­ně­ný­mi vlák­ny pro vý­rob­ky.

Vzhle­dem k tomu, že lněné vlák­no má ve srov­ná­ní s uh­lí­ko­vým vlák­nem <5 % CO₂e stopu, mají tyto per­spek­tiv­ní kom­po­zi­ty ob­rov­ský vliv na další sni­žo­vá­ní emisí CO₂.

ARRIS ne­dáv­no v lednu zís­kal již po­tře­tí za sebou oce­ně­ní 2023 BIG In­no­vati­on Award a v pro­sin­ci také oce­ně­ní 2022 LEAP (Lea­der­ship in En­gi­nee­ring Achie­ve­ment Pro­gram). ARRIS se také umís­til mezi „10 nej­i­no­va­tiv­něj­ší­mi vý­rob­ci“ Fast Com­pa­ny v roce 2021.