Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Ocelové konstrukce se SOLIDWORKS

Úterý, 28 Březen 2023 11:52

Tags: Klietsch | Solidpro | SolidSteel | SolidWorks | Webinar

Klietsch-Webinar-2313Naše čte­ná­ře ovlá­da­jí­cí něm­či­nu bychom chtě­li upo­zor­nit na webi­nář, který po­řá­dá firma Kli­et­sch 30. břez­na ve 13:30. Na něm vám Marco Schäfer ze spo­leč­nos­ti So­li­d­pro během pou­hých 45 minut ukáže, jak mů­že­te urych­lit své ná­vrhy pro oce­lář­ství, stro­jí­ren­ství nebo stro­jí­ren­ství po­mo­cí pa­ra­me­t­ric­ké­ho soft­wa­ru So­lid­Ste­el pro So­lid­works.

Pod­po­ří ho spo­lupřed­ná­še­jí­cí Di­etmar Schmi­dt a Se­bas­ti­an Kli­et­sch.

Za­re­gis­truj­te se a zú­čast­ně­te se!

Klietsch-Weitere infos-2313Mohlo by vás zajímat: