Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Traktory jsou dnes i chytrá a moderní kancelář

Středa, 19 Duben 2023 13:02

Tags: Agromex | Fendt | FendtONE | GIS | kancelář | Traktory

Agromex Fendt Vario 900-2316Ze­mě­děl­ství není ši­ro­kou ve­řej­nos­tí vní­má­no jako mo­der­ní tech­no­lo­gic­ký obor. Mnoho lidí vnímá trak­to­ry jako vý­kon­né stro­je do těž­ké­ho te­ré­nu, ale prav­dě­po­dob­ně ne­tu­ší, že jsou zde i vý­rob­ci, kteří vý­raz­ně po­su­nu­li mož­nos­ti těch­to po­moc­ní­ků v ze­mě­děl­ství. A na po­lích se dnes po­hy­bu­jí na­šla­pa­né stro­je na­pě­cho­va­né mo­der­ní tech­ni­kou a tech­no­lo­gi­e­mi ří­ze­ný­mi na dálku či po­mo­cí pře­dem na­pro­gra­mo­va­ných apli­ka­cí.

Na špici vý­vo­je no­vých mo­der­ních tech­no­lo­gií je ně­mec­ký vý­rob­ce Fendt. Ten kromě vy­ni­ka­jí­cích vlast­nos­tí sa­mot­né­ho stro­je s bo­ha­tým hard­warem, dis­po­nu­je i chyt­rý­mi soft­wa­ro­vý­mi ře­še­ní­mi. Jedná se o uni­kát­ní sys­tém ovlá­dá­ní a ří­ze­ní stro­jů Fen­d­tO­NE, ve kte­rém jde pri­már­ně o spo­je­ní trak­to­ru a pra­co­viš­tě ob­slu­hy přímo s kan­ce­lá­ří. Sys­tém vý­raz­ně zjed­no­du­šu­je sle­do­vá­ní čin­nos­ti stro­je a usnadňuje tak op­ti­ma­li­za­ci jeho vy­u­ži­tí. Ří­di­cí pra­cov­ník stále ví, kde se trak­tor po­hy­bu­je, s jakou spo­tře­bou po­hon­ných hmot a jak je vy­u­ži­tý. To na­po­má­há k efek­ti­vi­tě plá­no­vá­ní dal­ších za­ká­zek a vý­raz­ně usnadňuje vy­ka­zo­vá­ní od­ve­de­né práce.

Agromex Fendt-2-2316

Uni­kát­ní sys­tém Fen­d­tO­NE s sebou do ka­bi­ny trak­to­ru při­ne­sl řadu ino­va­tiv­ních tech­nic­kých prvků. Jde na­pří­klad o 10pal­co­vou di­gi­tál­ní pří­stro­jo­vou desku, která je spolu s vo­lan­tem po­lo­ho­vě na­sta­vi­tel­ná. Ne­chy­bí pl­no­hod­not­ný do­ty­ko­vý dis­plej včet­ně mož­nos­ti do­vy­ba­ve­ní o další do­da­teč­né dis­ple­je podle po­tře­by.

Agromex Fendt3-2316

Di­gi­tál­ní plat­for­ma Fen­d­tO­NE za­jiš­ťu­je bez­drá­to­vým pře­no­sem in­te­li­gent­ní in­ter­ak­ci a úzké pro­po­je­ní mezi pra­co­viš­těm ob­slu­hy trak­to­ru a kan­ce­lá­ří po­mo­cí doplňko­vých mo­du­lů v ka­bi­ně i mimo ni. Mezi vý­ho­dy sys­té­mu patří mož­nost vy­u­ži­tí větší plo­chy pro zob­ra­ze­ní klí­čo­vých dat, zob­ra­zo­vá­ní jed­not­li­vých sta­tis­tik pro­vo­zu, více tla­čí­tek při­pra­ve­ných k při­řa­ze­ní, vy­tvá­ře­ní uži­va­tel­ských pro­fi­lů, umís­tě­ní všech ovlá­da­cích prvků na jed­nom místě a ovlá­dá­ní po­dob­né chyt­rým te­le­fo­nům.

Zlepšení organizace práce pomocí chytrých technologií

V plat­for­mě Fen­d­tO­NE of­f­bo­ard může ří­dí­cí ze­mě­děl­ský pra­cov­ník zkon­t­ro­lo­vat exis­tu­jí­cí hra­ni­ce po­zem­ků a na­vi­gač­ní linie a po­slat tato data pro­střed­nic­tvím sítě mo­bil­ních ope­rá­to­rů přímo do ka­bi­ny kon­krét­ní­ho stro­je. Po­zem­ky jsou poté zpra­co­vá­vá­ny pre­ciz­ně a efek­tiv­ně.

Sklizňové linky pra­cu­jí nej­e­fek­tiv­ně­ji tehdy, pokud se eli­mi­nu­jí pro­sto­je. Pře­ru­še­ní práce z dů­vo­du ne­do­stat­ku pa­li­va nebo chy­bě­jí­cí ori­en­ta­ce v te­ré­nu lze po­u­ží­vá­ním sys­té­mu vy­lou­čit. Ob­slu­hy vidí na ter­mi­ná­lu mapu pole s vy­zna­če­nou po­lo­hou stro­je, dále i množ­stvím pa­li­va a ne­utra­li­zač­ní ka­pa­li­ny Ad­Blue v ná­dr­ži v re­ál­ném čase. V pří­pa­dě po­tře­by může rych­le pro­běh­nout zá­so­be­ní stro­jů na poli pa­li­vem či hno­ji­vy nebo na­vi­ga­ce soupra­vy na ne­zná­mý po­ze­mek. Tak se eli­mi­nu­je ri­zi­ko pro­sto­jů.

Plat­for­ma umožňuje si s před­sti­hem ně­ko­li­ka klik­nu­tí­mi na­plá­no­vat jed­not­li­vé pra­cov­ní za­káz­ky na po­čí­ta­či v kan­ce­lá­ři a ho­to­vé za­káz­ky pak ode­slat do stro­je bez­drá­to­vě. Před za­čát­kem práce tak jsou do stro­je do­ru­če­ny všech­ny po­třeb­né in­for­ma­ce, jako je model trak­to­ru, model zá­věs­né­ho stro­je či zpra­co­vá­va­ná plo­cha. Osob­ní nebo te­le­fo­nic­ká do­mlu­va od­pa­da­jí a řidič se může ihned pus­tit do práce. Jakmi­le je práce na poli skon­če­na, jsou údaje o za­káz­ce ode­slá­ny z trak­to­ru zpět do po­čí­ta­če v kan­ce­lá­ři. Zprá­va o za­káz­ce je ulo­že­na do pa­mě­ti a může být poz­dě­ji ex­por­to­vá­na za úče­lem do­ku­men­ta­ce prací.

 


Mohlo by vás zajímat: