Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Na trh byla uvedena služba Spacewell Maintenace

Čtvrtek, 27 Duben 2023 22:35

Tags: Plánování | Předpisy | SaaS | Soft­wa­re | Spa­cewell | Spa­cewell Ma­in­te­nan­ce | Správa | Údržba

Spacewell Maintenance-2317Spa­cewell, sou­část Nemet­s­chek Group, ozná­mil spuš­tě­ní svého no­vé­ho SaaS soft­wa­ru Spa­cewell Ma­in­te­nan­ce. Toto kom­plex­ní ře­še­ní je na­vr­že­no tak, aby po­moh­lo or­ga­ni­za­cím všech ve­li­kos­tí, od ma­lých firem až po velké pod­ni­ky, op­ti­ma­li­zo­vat je­jich pro­voz údrž­by, sní­žit ná­kla­dy a zů­stat v sou­la­du s před­pi­sy. Ře­še­ní se sklá­dá ze tří pro­duk­tů: Plá­no­vá­ní údrž­by, Sprá­va údrž­by a Do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů.

  • Plá­no­vá­ní údrž­by po­má­há or­ga­ni­za­cím plá­no­vat dlou­ho­do­bé ná­kla­dy spo­je­né s údrž­bou a za­jis­tit, aby je­jich roz­počty byly v sou­la­du s je­jich cíli. Jeho sou­čás­tí jsou ovlá­da­cí pa­ne­ly, které po­sky­tu­jí vi­zu­ál­ní pře­hled o ná­kla­dech na údrž­bu.
  • Sprá­va údrž­by je na­vr­že­na tak, aby po­má­ha­la týmům rych­le a efek­tiv­ně pro­vá­dět pra­cov­ní pří­ka­zy k údrž­bě. Na­bí­zí řadu funk­cí, jako je plá­no­vá­ní pre­ven­tiv­ní údrž­by, sle­do­vá­ní úkolů, sprá­va smluv a další.
  • Com­pli­an­ce – Do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů (vy­dá­ní je na­plá­no­vá­no na konec to­ho­to roku) po­mů­že udr­žet si pře­hled o všech po­vin­nos­tech tý­ka­jí­cích se do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů v ob­las­ti údrž­by. Po­sky­tu­je or­ga­ni­za­cím snad­no po­u­ži­tel­né roz­hra­ní pro sprá­vu úkolů sou­vi­se­jí­cích s do­dr­žo­vá­ním před­pi­sů, jako je sle­do­vá­ní cer­ti­fi­ka­cí a ge­ne­ro­vá­ní zpráv o do­dr­žo­vá­ní před­pi­sů.

Podle Joye Trinque­ta, obo­ro­vé­ho ana­ly­ti­ka pro ob­last in­te­li­gent­ních budov ve vý­zkum­né a po­ra­den­ské firmě Ver­dan­tix, ros­tou­cí vý­znam udr­ži­tel­nos­ti a po­ža­da­vek na sni­žo­vá­ní ná­kla­dů zvý­šil ná­ro­ky na mno­hem smys­lu­pl­něj­ší ří­ze­ní pro­vo­zu budov a je­jich vy­ba­ve­ní, a proto je uve­de­ní služ­by Spa­cewell Ma­in­te­nan­ce dů­le­ži­té pro zá­kaz­ní­ky, kteří chtě­jí zlep­šit plá­no­vá­ní a pro­vá­dě­ní údrž­by.


Mohlo by vás zajímat: