Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přesná 3D měření přímo ve výrobním prostředí

Čtvrtek, 04 Květen 2023 13:08

Tags: 3D skenery | 3D skenování | Creaform | CUBE-R | GIFA 2023 | Go!SCAN | Veletrhy

automated inspection of castings 2318Cre­a­form před­sta­ví na ve­letr­hu GIFA 2023 (12.-16. 6., hala 13, stá­nek B28) své pře­nos­né 3D ske­ne­ry. Ske­ne­ry se po­u­ží­va­jí v od­lé­va­cím prů­mys­lu, zejmé­na při vý­vo­ji vý­rob­ků a za­jiš­ťo­vá­ní kva­li­ty. Ná­vštěv­ní­ci se také budou moci do­zvě­dět více in­for­ma­cí o au­to­ma­ti­zo­va­ných ře­še­ních 3D ske­no­vá­ní. Při ob­rá­bě­ní po­lo­to­va­rů li­tých a ko­va­ných dílů, čelí od­lé­va­cí prů­my­sl mnoha vý­zvám, aby díly splňovaly po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků.

Pro za­jiš­tě­ní nej­vyš­ší kva­li­ty musí být díly podro­bo­vá­ny pra­vi­del­ným zkouškám a kon­t­ro­lám.

S op­tic­ký­mi pře­nos­ný­mi nebo au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi 3D me­t­ro­lo­gic­ký­mi ře­še­ní­mi zís­ká­va­jí slé­vár­ny a vý­rob­ci od­lit­ků rych­lý, pře­nos­ný, přes­ný a uni­ver­zál­ní pří­stroj pro mě­ře­ní, tes­to­vá­ní a ově­řo­vá­ní od­lit­ků během opa­ku­jí­cích se pro­ce­sů vý­vo­je vý­rob­ku, jakož i kon­t­ro­ly kva­li­ty a údrž­by. Díky funk­ci ba­rev­né mapy mohou navíc rych­le iden­ti­fi­ko­vat ne­srov­na­los­ti mezi od­lit­kem a jeho CAD sou­bo­rem. Soft­ware pro mě­ře­ní a ana­lý­zu zob­ra­zu­je vý­sled­ky pře­hled­ně a in­tu­i­tiv­ně, což usnadňuje ana­lý­zu. Na roz­díl od do­ty­ko­vé­ho tes­to­vá­ní zob­ra­zu­je 3D ske­no­vá­ní cel­ko­vý po­hled na kon­t­ro­lo­va­ný díl a měří pro­fi­ly po­vrchu, ni­ko­liv pouze jed­not­li­vé body.

Přenosné 3D skenery

S pře­nos­ný­mi 3D ske­ne­ry Go!SCAN SPARK, Han­dyS­CAN BLACK a Me­traS­CAN BLACK a soft­wa­ro­vou plat­for­mou pro 3D mě­ře­ní VXe­le­ments po­sky­tu­je Cre­a­form kom­plet­ní ná­stroj pro přes­ná mě­ře­ní přímo ve vý­rob­ním pro­stře­dí.

inspection of a casted part with the metrascan 3d 2318

Lin­coln Elect­ric Ad­di­ti­ve po­tře­bo­va­la způ­sob, jak rych­le a přes­ně měřit velké díly, aniž by je mu­se­la kvůli mě­ře­ní pře­mis­ťo­vat. Pro spl­ně­ní této po­tře­by se Lin­coln Elect­ric roz­hod­la pro Me­traS­CAN 3D od Cre­a­for­mu, nej­rych­lej­ší a nej­přes­něj­ší 3D ske­ner pro vý­rob­ní pro­stře­dí.

Automatizovaná řešení kontroly kvality

Con­so­li­da­ted Pre­ci­si­on Pro­ducts (CPP) si vy­bra­la prů­mys­lo­vou mě­ři­cí buňku CUBE-R od Cre­a­for­mu k pro­vá­dě­ní au­to­ma­ti­zo­va­ných testů kon­t­ro­ly kva­li­ty pís­ko­vých od­lit­ků. CUBE-R byla vy­vi­nu­ta pro in­te­gra­ci do vý­rob­ní­ho pro­stře­dí pro tes­to­vá­ní na vý­rob­ní lince a je na­bí­ze­na buď jako ře­še­ní na klíč, nebo jako plně při­způ­so­bi­tel­né ře­še­ní. Do­ká­že au­to­ma­ti­zo­vat po­ři­zo­vá­ní 3D mě­ře­ní bez ztrá­ty přes­nos­ti - bez ohle­du na počet vy­hod­no­ce­ní, která je třeba pro­vést.

automated inspection of castings  2318

 


Mohlo by vás zajímat: