Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

STRV Talks: Mají smysl investice firem do metaverz?

Středa, 31 Květen 2023 14:18

Tags: Digitální marketing | Metaverza | NFT | Škodaverse | STRV

STRV Talks-2322Me­ta­ver­za, imer­ziv­ní vir­tu­ál­ní světy, v po­sled­ních le­tech při­ta­hu­jí znač­nou po­zor­nost. Přes­to­že se zatím ne­u­chy­ti­ly v ma­in­stre­a­mo­vém na­sa­ze­ní, firmy se již snaží hle­dat způ­so­by, jak v těch­to svě­tech pod­po­ro­vat vlast­ní znač­ku. Coca-Cola v me­ta­ver­zech šíří svá sbě­ra­tel­ská NFT, Tommy Hil­fi­ger v di­gi­tál­ním vesmí­ru pro­dá­vá své vý­rob­ky.

V Česku je nej­vi­di­tel­něj­ším pří­kla­dem au­to­mo­bil­ka Škoda, která spus­ti­la do­kon­ce svůj vlast­ní Ško­da­ver­se.

Co všech­no me­ta­ver­za znač­kám na­bí­ze­jí a kdy se tech­no­lo­gie roz­ší­ří, budou v červ­nu v Praze řešit svě­to­ví ex­per­ti na tech­no­lo­gie Web3 Diego Borgo, Tim Wal­ther, Daryl Kelly a Se­bas­ti­an Orella­no. České tech scéně se čtve­ři­ce před­sta­ví na akci STRV Talks or­ga­ni­zo­va­né čes­kým týmem vý­vo­já­řů a de­sig­né­rů STRV a Škoda Auto.

Praha je dů­le­ži­tým tech­no­lo­gic­kým cen­t­rem a v STRV ne­u­stá­le tes­tu­jí mož­nos­ti no­vých tech­no­lo­gií včet­ně Web3, ale i AR, VR nebo blockcha­i­nu. Proto se zde roz­hod­li do Česka po­zvat svě­to­vé od­bor­ní­ky za­bý­va­jí­cí se me­ta­ver­zy, aby zde spo­leč­ně dis­ku­to­va­li o po­ten­ci­á­lu této tech­no­lo­gie nejen spolu, ale i s čes­ký­mi fir­ma­mi a tech­no­lo­gic­kou ko­mu­ni­tou.

Re­vo­lu­ce v di­gi­tál­ním mar­ke­tingu

Na akci STRV Talks: Su­per­char­ging Brands With Web3 ft. Ško­da­ver­se & Frens se chys­ta­jí ka­pa­ci­ty sku­teč­ně glo­bál­ní­ho vý­zna­mu v ob­las­ti Web3 a me­ta­verz. Mezi řeč­ní­ky je Diego Borgo, který s me­ta­ver­zy radí nad­ná­rod­ním znač­kám, jako je Adi­das, Shell, Por­sche a v ne­po­sled­ní řadě také Škoda Auto, které po­má­hal se spuš­tě­ním je­jí­ho vlast­ní­ho me­ta­ver­za s ná­zvem Ško­da­ver­se. K němu se při­po­jí Tim Wal­ther, řeč­ník známý ze série před­ná­šek TEDx a ex­pert na kom­bi­na­ci me­ta­ver­za s NFT, který do no­vé­ho sek­to­ru po­má­há pro­nik­nout mimo jiné kon­cer­nu Volkswagen. Dal­ší­mi řeč­ní­ky budou Daryl Kelly, CEO tr­žiš­tě s NFT LTD.​INC, a Se­bas­ti­an Orella­no, spo­luza­kla­da­tel POAP Stu­dia, které s NFT radí znač­kám Vogue, Re­nault a dal­ším.

Vstu­pen­ka na akci jako NFT

Akce STRV Talks s po­mo­cí Škoda Auto pro­běh­ne 5. červ­na ve střeš­ním baru kan­ce­lá­ří STRV v praž­ském Kar­lí­ně. Vstu­pen­ky na akci STRV je možné po­ří­dit pouze ve formě NFT. Těmi se ná­vštěv­ní­ci pro­ka­zu­jí jako běž­nou vstu­pen­kou skrze ticke­tingo­vou apli­ka­ci Enter do­stup­nou pro An­dro­id i iOS, kte­rou STRV před­sta­vi­lo mi­nu­lý rok. Akci bude mo­de­ro­vat Lubo Smid spo­leč­ně s Lucou Zic­co­nim, který vede Web3 Stu­dio ve Škoda Auto. Sou­čás­tí akce bude Q&A sekce a ná­sled­ně ne­for­mál­ní net­wor­king s ob­čer­stve­ním.