Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform uvádí VXelements 11

Čtvrtek, 08 Červen 2023 23:41

Tags: Analýzy | Creaform | Kontrola kvality | Software | VXelements 11 | VXinspect | VXmodel

vxelements-11-2323Cre­a­form ozná­mil 7. červ­na, že uvedl na trh VXe­le­ments 11, oče­ká­va­nou ak­tu­a­li­za­ci s pů­so­bi­vou řadou no­vých funk­cí a vyšší úrov­ní vý­ko­nu. Nej­vět­ší změna ve VXe­le­ments 11 byla pro­ve­de­na u VXin­spect, mo­du­lu pro kon­t­ro­lu roz­mě­rů VXe­le­ments. Modul VXin­spect byl roz­dě­len na dva sa­mo­stat­né mo­du­ly: VXin­spect|Ana­lý­za a VXin­spect|Kon­t­ro­la kva­li­ty.

Oba byly zcela pře­pra­co­vá­ny a op­ti­ma­li­zo­vá­ny na zá­kla­dě dvou od­liš­ných fází pro­ce­su kon­t­ro­ly kva­li­ty vý­ro­by:

  • VXin­spect|Ana­ly­sis je in­tu­i­tiv­ní a uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý kon­t­rol­ní soft­ware, který zjed­no­du­šu­je ná­vrhy a ana­lý­zy pří­čin změny roz­mě­rů ve vý­ro­bě.
  • VXin­spect|Qua­li­ty Con­t­rol je kom­plet­ní 3D kon­t­rol­ní soft­ware pro po­kro­či­lé apli­ka­ce kon­t­ro­ly kva­li­ty v ná­sled­ných fá­zích vý­ro­by.

Modul VXe­le­ments pro ske­no­vá­ní do CAD pro re­verz­ní in­že­nýr­ství a pra­cov­ní po­stu­py adi­tiv­ní vý­ro­by, VX­mo­del, je nyní kom­pa­ti­bil­ní s Fusi­on 360, stále po­pu­lár­něj­ším clou­do­vým CAD soft­warem pro návrh a vývoj vý­rob­ků. Fusi­on 360 je nyní sou­čás­tí řady bez­pro­blé­mo­vých in­te­gra­cí s dal­ší­mi CAD ře­še­ní­mi, včet­ně So­li­dWorks, In­ven­to­ru a Solid Edge. Uži­va­te­lé mohou pře­ná­šet CAD sou­bo­ry přímo z VX­mo­de­lu do Fusi­on 360 a usnad­nit si tak pro­ce­sy re­verz­ní­ho in­že­nýr­ství.

S cílem zvý­šit fle­xi­bi­li­tu a jed­no­du­chost roz­ší­řil Cre­a­form in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu mezi VXs­can­‑R, jeho soft­wa­ro­vým mo­du­lem di­gi­tál­ního dvoj­če­te a no­vý­mi znač­ka­mi a mo­de­ly ro­bo­tů, jako jsou UR10, Fanuc CRX­‑25i a M­‑10iD/8L. VXs­can­‑R také umožňuje uži­va­te­lům za­zna­me­ná­vat tra­jek­to­rie přímo z učeb­ních ruč­ních ovlá­da­cích pa­ne­lů s ně­kte­rý­mi ko­la­bo­ra­tiv­ní­mi ro­bo­ty.

Při pří­pra­vě nové verze pro­ve­dl Cre­a­form roz­sáh­lá vy­lep­še­ní po­u­ži­tel­nos­ti a er­go­no­mie apli­kač­ních mo­du­lů VXe­le­ments, díky nimž je plat­for­ma in­tu­i­tiv­něj­ší, aby se zlep­ši­la uži­va­tel­ská zku­še­nost ope­rá­to­rů všech úrov­ní do­ved­nos­tí.Mohlo by vás zajímat: